Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Leppäkangas, Marita

Osatyökykyisten integrointi organisaatioon. Henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet, haasteet ja ratkaisut: Case Linnanmäki

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kantola Jenni
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
140
Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli ymmärtää osatyökykyisiä rekrytoivan case-yrityksen henkilöstöjohtamista ja pohtia miten osatyökykyisten integroitumista organisaatioon toteutetaan. Tutkimus toteutettiin vuonna 2016 Lasten Päivän Säätiöllä, ja aineistoa kerättiin yhteensä 25: ltä haastateltavalta. Haastattelujoukko koostui HR:n edustajista (1), esimiehistä (5) sekä osatyökykyisistä työntekijöistä (15) ja heidän kollegoistaan (5).

Tutkimusaihetta käsiteltiin Klimoskin ja Donahuen (1997) luoman integrointiajattelun valossa, jonka tarkoituksena on luoda ymmärrystä osatyökykyisten organisaatioon integroinnin mahdollisuuksista organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasoilla. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin monimuotoisuuden johtamisen viitekehyksessä ja aihetta sivuttiin yleisesti myös yhteiskunnallisella tasolla. Tutkimusaihetta lähestyttiin kvalitatiivisella otteella, ja tiedonhankintastrategiana oli tapaustutkimus. Tiedonhankintakeinoina käytettiin teemahaastatteluja ja havainnointia. Tutkimusmateriaalina hyödynnetiin lisäksi kenttäpäiväkirjoja ja muistioita, sekä muita kirjallisia dokumentteja. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittamisen ja luokittelun kautta.

Tutkimuksen empiria vahvisti Klimoskin ym. (1997) integrointiajattelua varsinkin rekrytointikäytäntöjen, esimieskoulutuksen ja kannustavan ilmapiirin näkökulmasta onnistuneessa integrointiprosessissa. Osatyökykyisten palkkaamiseen on matala kynnys silloin, kun rekrytointiin ryhdytään organisaation arvoista käsin johdon sitoutuminen keskiössä. Esimiesten osaaminen ja tieto-taito monimuotoisuuden ylläpitämisen näkökulmasta näyttäytyi myös yhtenä merkittävänä osana osatyökykyisten onnistuneessa integroinnissa. Osatyökykyisiä tuettiin työssään erilaisin työn organisointiin ja ihmisten johtamiseen liittyvin käytännöin.
Avainsanat:
monimuotoisuuden johtaminen, ratko, rekrytointi, työkyky, osatyökyky
© Tritonia 2014-2019