Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Peräsalo, Jussi

Tiimit ja kommunikointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tämän tutkielman aiheen, tiimit ja kommunikointi, valintaan on vaikuttanut kiinnostus tiimityöskentelyä ja oikeanlaista kommunikointia kohtaan. Tiimityöskentely on avain yrityksen menestykseen, sillä yksi ihminen ei välttämättä kykene osaamaan ja tekemään kaikkea yksin. Aina tarvitaan toisen osaamista ja apua. Ja jotta tämä osaaminen saataisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä, tarvitaan tiedon ja taidon välittämiseksi oikeanlaista kommunikointia. Kommunikoinnin tulee olla kahdensuuntaista ja yhteistä ja tätä tapaa kommunikoida kutsutaan dialogiksi. Muitakin tapoja on, mutta harvemmin muut kommunikointitavat johtavat yhtä hyvään lopputulokseen kuin dialogi.

Tutkimuksen tarkoitus on lähestyä tiimityön ja kommunikoinnin aihealueita tiimityölähtöisesti ja selvittää, mikä merkitys kommunikoinnilla ja dialogilla on johtoryhmätyöskentelyssä ja kuinka tämä koetaan johtoryhmässä. Asiaa lähestytään tutkimusongelman avulla, joka on dialogin merkitys tiimityölle.

Tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen tutkimus, koska sillä tavoin saadaan paremmin esiin haastateltavien henkilökohtainen näkemys ja kokemus aiheista. Kysymyksiin etsitään vastauksia johtoryhmän jäsenten kokemusten kautta kysymällä, kuinka jäsenet asian kokevat. Tätä näkemystä peilataan aiheiden teoreettista taustaa vasten ja aiempien tutkimustulosten valossa saatuihin tuloksiin ja näkemyksiin. Tavoitteena on muodostaa näkemys siitä, koetaanko oikealla kommunikointitavalla olevan merkitystä asioiden toimivuuden kannalta. Onko johtoryhmätyöskentely tiimityötä ja onko johtoryhmässä käyty keskustelu dialogia vai jotain muuta? Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että yhtiössä toimiva johtoryhmä ei ole varsinainen tiimi siten, mitä tiimin määritelmällä tarkoitetaan. Johtoryhmää nimitetään sopivassa tilanteessa tiimiksi, mutta todellisuudessa ei kuitenkaan olla aidosti sitoutuneita toimimaan yhdessä, vaikka tilanne sitä vaatisikin. Kiteytetty johtopäätös on, että tiimityön avain, ns. puuttuva rengas on dialogi. Tämä johtopäätös siitä syystä, että kun dialogia ei toimi, ei myöskään tiimityö toimi. Ja ennen kaikkea tulee muistaa, että jos haluat matkustaa nopeasti, matkusta yksin, mutta jos haluat matkustaa kauas, matkustakaa yhdessä.
Avainsanat:
Tiimi, ryhmä, diskurssi, dialogi
© Tritonia 2014-2019