Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Rinnekangas, Matti

Aurinkokuninkaan eetos, paatos ja logos. Jääkiekkoilijoiden kokemuksia Juhani Tammisen urheiluvalmennusretoriikasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka / Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Vaikka pesäpallo on virallisesti Suomen kansallispeli, suomalaiset ovat jääkiekkokansa. Mitä paremmin suomalaisten suosikkijoukkueet menestyvät, sitä kovemmin suomalaiset seuraavat ja kannattavat suosikkijoukkueitaan. Yksi joukkueen menestykseen vaikuttava tärkeä tekijä on se, miten joukkueen valmentaja pelaajille puhuu. Valmentaja päättää esimerkiksi pelitavasta ja siitä, ketkä milloinkin pelaavat. Valmentajan täytyy olla pelaajien silmissä uskottava, jotta viesti menee läpi. Puhuessaan valmentaja käyttää erilaisia retorisia keinoja. Hän voi esimerkiksi kertoa esimerkkejä omalta pelaajauraltaan, vedota tunteisiin tai perustella jotain päätöstään järjellä.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää jääkiekkovalmentajan käyttämien retoristen keinojen suhdetta siihen, miten pelaajat valmentajan retoriikan kokevat.

Tutkimusaineistona on Vaasan Sportin ja sen entisen päävalmentajan Juhani Tammisen yhden ottelun kaikki ottelupalaverit keväältä 2009, joissa puhuu siis pelkästään Tamminen, sekä neljän pelaajan teemahaastattelut, joissa käyn pelaajien kanssa läpi Tammisen sanomisia kyseisissä palavereissa. Tammisen puheet analysoin ja etsin niistä Aristoteleen eetokseen, paatokseen ja logokseen viittaavia piirteitä. Pelaajien teemahaastatteluista analysoin, kokevatko he Tammisen eri sanomiset eetoksellisina, paatoksellisina vai logosmaisina. Eetos kertoo puhujasta itsestään, paatos on tunteisiin vetoamista, ja logos on loogisten perusteluketjujen rakentamista ja sitä kautta järkeen vetoamista. Palaverit ja haastattelut tallensin ääninauhurilla. Analyysin menetelmä on retorinen analyysi.

Tamminen käyttää puheessaan tasaisesti eetosta, paatosta ja logosta, mutta eetosta on vähiten. Myös pelaajat kokivat, että eetosta on Tammisen puheessa vähemmän kuin paatosta ja logosta. Pelaajien vastausten perusteella paatos ja logos ovat toimivampia vakuuttamisen keinoja valmentajalle kuin eetos. Voidaankin sanoa, että valmentajan kannattaa käyttää eetosta harkiten. Sport nimittäin menestyi kyseisellä kaudella hyvin.
Avainsanat:
retoriikka, jääkiekko, eetos, paatos, logos
© Tritonia 2014-2019