Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saarakkala, Sari

Valmentava muutoksen johtaminen - Toimintatutkimus myynnin tuen kehittämisestä POP Pankissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
132
Pankkien toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia. Myös johtaminen on viime vuosikymmeninä muuttunut. Vanhat johtamistyylit ja –tavat ovat tulleet tiensä päähän ja työelämässä tapahtuvat muutokset luovat vaatimuksia uudenlaiselle johtamiselle myös finanssialalla.

Tässä tutkielmassa pohditaan valmentavan johtamistyylin vaikutusta pankkiorganisaatiossa meneillään olevassa muutosprosessissa. Tutkimuskohteena on eräs Paikallisosuuspankki-ryhmään kuuluva POP Pankki. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa pankin myynnin tukitoimintojen nykytilaa ja kehittää toimintoja valmentavan johtamisen avulla.

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu ryhmätöiden tuotoksista ja palaverimuistioista, sekä havainnoinnin tuloksena tehdyistä muistiinpanoista ja päiväkirjamerkinnöistä. POP Pankin henkilöstölle on tehty kaksi kyselyä liittyen Back Officen ja palvelupisteen kehittämiseen sekä valmentavan johtamisen toteutumiseen muutoksen johtamisessa.

Tutkimuksen myötä on saatu arvokasta tietoa valmentavan johtamisen vaikutuksesta muutosjohtamisessa. POP Pankin lähiesimiehet hahmottavat nyt paremmin, mitä valmentavalla johtamisella tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään. Valmentavan johtamisen voidaan todeta olevan toimiva johtamistyyli muutoksen johtamisessa silloin, kun siihen sitoutuu koko organisaation johto.
Avainsanat:
organisaation kehittäminen, muutoksen johtaminen, valmentava johtaminen, toimintatutkimus
© Tritonia 2014-2019