Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajaniemi, Pia

Taksit tuuliajolla? – Diskurssianalyysi taksiliikennealaa koskevasta mielipideilmastosta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Suomen taksiliikenneala on murroksessa ja suurien muutoksien edessä, kun hallitus lähtee toteuttamaan henkilökuljetusmarkkinoiden kokonaisvaltaista uudistusta Liikennekaaren kautta. Tiukasti säännellyn alan toimintaedellytykset muuttuvat ja alalla joudutaan omaksumaan uusia käytäntöjä ja sopeuttamaan toimintaa muuttuvan toimintaympäristön ja uusien, perinteisiä palvelumalleja rikkovien palveluiden mukaisiksi.

Tutkimuksen tarkoituksena on paljastaa merkitykset, joihin alan toimijat ja vaikuttajat argumentoinnissaan nojaavat. Tutkielma pyrkii näin ollen lisäämään ymmärrystä monitasoisesta ilmiöstä, johon kohdistuu julkisen sektorin, alan yrittäjien ja kuluttajien kiinnostus.

Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan diskurssianalyysin avulla sitä, miten taksiliikenteen sääntelystä ja sen purkamisesta puhutaan julkisessa keskustelussa. Diskurssianalyysin tuloksia tarkastelemalla nostetaan esiin puhetapoihin liittyviä keskeisiä perusteluita ja niiden välisiä jännitteitä. Johtopäätöksenä esitetään, että Suomen taksiliikenneala elää murrosvaihetta, jossa perinteisten palvelumallien rinnalle on nousemassa kilpailevia, rajat rikkovia, uusia palvelumalleja, jotka pakottavat julkisen sektorin toimijat, alan yrittäjät ja kuluttajat uudelleenarvioimaan toimintaa, sen sisältöä ja reunaehtoja.
Avainsanat:
Taksiliikenne, diskurssianalyysi, sääntely, sääntelyn purkaminen
© Tritonia 2014-2019