Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Matinmikko, Anna

Tuoko pelkkä raha onnea? -Eri sukupolvien näkemykset palkitsemisesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Susanna Kultalahti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Palkitsemisella on tärkeä merkitys yritykselle ja sen työntekijöille. Palkitsemisella pystytään esimerkiksi vaikuttamaan työntekijöiden sitoutumiseen ja parempaan suorituskykyyn, mikä on usein sidoksissa yrityksen menestykseen. Työntekijöiden motivaatio liittyy myös vahvasti palkitsemiseen. Esimiehillä ja johdolla on tärkeänä tehtävänä tuntea eri palkitsemisjärjestelmät ja osata käyttää niitä oikein. Tällä hetkellä organisaatiossa työskentelee kolme eri sukupolvea, joilla on omat erityispiirteensä työelämään liittyen. Y-sukupolvea pidetään kärsimättöminä, yksilöllisinä ja sitoutumattomina työntekijöinä, jotka kaipaavat esimieheltään huomiota. X-sukupolvi taas kyynisinä ja itsekeskeisinä, joille omat tavoitteet saattavat olla tärkeämpiä, kuin yrityksen tavoitteet. Baby Boomers nauttii ahkerasta työnteosta ja on todella sitoutunut organisaatioon.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia palkitsemista työntekijä lähtöisesti. Ensinäkin tarkoituksena on saada kokonaiskuvaa palkitsemisesta ja sen monimuotoisuudesta. Tavoitteena on tutkia kuinka työntekijät kokevat palkitsemisen ja onko siinä jotakin parannettavaa. Tarkoituksena on myös tutkia löytyykö eri sukupolvien välillä eroja mitkä palkitsemiskeinot he kokevat motivoivina. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistonkeruu on toteutettu lähettämällä puolistrukturoitu kyselylomake vastaajille.

Tuloksien avulla voidaan todeta, että aineettoman ja aineellisen palkitsemisen käyttö yhdessä tuo parhaimpia tuloksia motivaation kannalta. Parannusehdotuksina nykyiseen palkitsemiseen liittyen vastaajat toivovat enemmän oikeudenmukaisuutta sekä tavoitteiden ja palkitsemisjärjestelmien selkiyttämistä. Oikeudenmukaisuus on erityisesti mukana koko ajan palkitessa. Palautetta ja arvostusta toivotaan myös enemmän hyödynnettävän. Sukupolvien välillä on pieniä eroja palkitsemiseen liittyen. Y-sukupolvi kaipaa erityisesti arvostusta ja palautetta. X-sukupolvi toivoo taas mielekkäitä työtehtäviä ja rahallista palkitsemista. Baby Boomersille tärkeitä ovat myös työtehtävät sekä kehitysmahdollisuudet ja arvostuksen kokeminen.
Avainsanat:
Palkitseminen, Y-sukupolvi, X-sukupolvi, Baby Boomers
© Tritonia 2014-2019