Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Seppälä, Anette

FMEA:n soveltaminen moottorivalmistuksessa Case ABB Oy, Motors and Generators, Vaasa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tämä tutkielma tehdään toimeksiantona ABB Oy:n Motors and Generators -liiketoimintayksikköön Vaasaan. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) implementoidaan konkreettisesti osaksi kohdeyrityksen laadunhallintaa. FMEA on tunnettu riskianalyysimenetelmä, jonka käyttö on levinnyt laajalle yritysmaailmaan yli toimialarajojen. FMEA:n tavoitteena on tunnistaa prosessin tai tuotteen potentiaaliset riskit, arvioida niiden vaikutuksia loppukäyttäjälle ja ehdottaa tilanteeseen sopivia valvontatoimenpiteitä haitallisten vaikutusten estämiseksi.

Tutkielman teoriaosuus koostui kahdesta eri kokonaisuudesta. Ensimmäisessä kappaleessa käsiteltiin riskienhallintaa osana yrityksen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Toisessa teoriakokonaisuudessa syvennyttiin FMEA–riskianalyysimenetelmän toteuttamiseen ja hyötyihin. Tutkielman metodologiaosio toimi puolestaan johdantona empiriaosuudelle ja siinä esiteltiin kohdeyrityksen toimintaa sekä valittuja tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen tärkein osuus eli empiriaosuus muodostui tapaustutkimuksesta, jossa tutkittiin FMEA:n implementointia kohdeyrityksen moottorivalmistusprosessissa. Tutkimus toteutettiin syyskuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2015.

FMEA:n implementointi aloitettiin muodostamalla kuudesta henkilöstä koostuva FMEA–tiimi. Tiimin tehtävänä oli kartoittaa ja analysoida valmistusprosessin vikatiloja, niihin johtaneita syitä, niistä aiheutuvia vaikutuksia sekä nykyisiä valvontamenetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa järjestelmällinen riskikartoitus moottorivalmistusprosessin nykytilasta. Tavoitteeseen päästiin ja riskikartoitus dokumentointiin selkeästi ja tarkoituksenmukaisella tavalla FMEA–taulukkoon. Kaikki FMEA–tiimin jäsenet olivat sitä mieltä, että FMEA–analyysin toteuttaminen onnistui tavoitteiden mukaisesti ja systemaattisen riskikartoituksen avulla tietoisuus riskeistä, niihin johtaneista syistä ja aiheutuvista vaikutuksista lisääntyi merkittävästi. Lopputuloksena syntyvän FMEA–taulukon avulla pystyttiin tunnistamaan valmistusprosessin kriittisimmät riskit ja näin ollen korjaavat toimenpiteet voidaan jatkossa kohdistaa oikeisiin työvaiheisiin, jolloin kohdeyrityksen on mahdollista parantaa prosessin laatua ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä.
Avainsanat:
Laadunhallinta, Riskienhallintaprosessi, FMEA, Riskitulo
© Tritonia 2014-2019