Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Mäkipää, Kalevi

Palveluiden tuotteistaminen sosiaali- ja terveystoimessa, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- terveysjohtjien käsityksiä palveluiden tuotteistamisesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuntien ja kuntayhtyminen sosiaali- ja terveysjohtajien käsityksiä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotteistamisesta sekä tuotteistamisprosessin johtamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan uutta julkista johtamista, tilaaja-tuottajamallia ja palveluiden tuotteistamista.

Tutkimukseen haastateltiin 15 sosiaali- ja terveysjohtajaa alle 40 000 asukkaan kunnista ja kuntayhtymistä Satakunnan, Varsinais-Suomen, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja Uudenmaan maakunnista. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimusaineisto on luokiteltu ylä- ja ala- sekä pääkategorioihin.

Tutkimustuloksien mukaan tuotteistaminen toimintana on kustannuslaskentaa ja palveluiden hinnan laskemista. Toiminnassa painottuu palvelujen hinnan ja sisällön vertailu ja määrittely sekä rajaaminen. Palveluiden tuotteistaminen on oppimista, jossa organisaation henkilöstön kustannustietoisuus lisääntyy. Palveluiden tuotteistamisessa korostuu palvelun sisällön ja kustannusten näkyväksi tekeminen.

Tutkimuksen tuloksen osoittivat, että tuotteistaminen voidaan määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä palveluiden vakioimiseksi ja jäsentämiseksi sekä tuotteiden ja hintojen vertailemiseksi. Lisäksi tuloksissa korostuu, että tuotteistaminen on myös palvelutuotannon läpinäkyvyyttä ja tuotteiden avoimuutta ja laskuttamista. Nämä koettiin johtamisen välineenä ja palveluiden hallinnointina.

Tutkimus osoitti, että palveluiden tuotteistaminen koettiin projektiksi, jota tuli johtaa ohjausryhmän ohjauksessa. Johdon asiantuntijuus ja osallisuus korostui tuotteistamisprosessin johtamisessa. Johtaminen tulisi olla käytännön läheistä johtamista ja opastamista. Henkilöstön motivointi koettiin johdon tärkeäksi tehtäväksi.

Tutkimustulosten perusteella palveluiden tuotteistamisprosessin johtamisen haasteeksi koettiin palveluiden tuotteistamisen suunnittelu ja riittävä asiantuntijuus, organisaation rakenne ja yhteistyö sekä tietojärjestelmien soveltuvuus tuotteistamiseen. Henkilöstön osaaminen, resursointi ja ajankäyttö sekä koko organisaation sitoutuminen ja motivointi koettiin johtamisen haasteena. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että poliittinen toimintaympäristö koettiin haasteena palveluiden tuotteistamisprosessissa.

Avainsanat:
tilaaja-tuottajamalli, palveluiden tuotteistaminen sekä tuotteistamisen johtaminen
© Tritonia 2014-2019