Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Kangasmäki, Jari

Markkinoinnin ja suhdetoiminnan piirteet matkatoimistojen Facebook-sivuilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, kuinka suomalaiset matkatoimistot hyödyntävät sosiaalisen median palvelu Facebookia yritysviestinnässään. Lisäksi havainnoin olivatko markkinointi ja suhdetoiminta samanarvoisessa asemassa yritysten Facebook-sivuilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen neljän suurimman matkatoimiston Aurinkomatkojen, Finnmatkojen, Lomamatkojen ja Tjäreborgin Facebook-viestintää. Tutkimusmenetelmät olivat sisällönanalyysi ja sovellus Philip Kotlerin ja William Mindakin määritelmästä markkinoinnin ja suhdetoiminnan jakautumisesta yrityksissä.

Matkatoimistot hyödynsivät eniten kuvallista sisältöä ja linkkien jakamista Facebook-sivuillaan. Kaikkien neljän yrityksen Facebook-sivujen sisältö painottui markkinointiviestintään, mutta jokainen tuotti myös suhdetoimintasisältöä. Sisällön tarkempi jaottelu Kotlerin ja Mindakin viiden mallin mukaisesti osoitti, että kaikki matkatoimistot kuuluivat samaan malliin. Siinä markkinoinnin ja suhdetoiminnan toiminta on tasaväkinen, mutta limittäinen. Asiakaspalvelun aktiivisuuden tarkastelu puolestaan osoitti merkittävän eron matkatoimistojen välillä vuorovaikutuksessa. Matkatoimiston ollessa itse aktiivinen kysymään asiakkaidensa mielipiteitä ja vastatessaan aktiivisesti kommentteihin, se sai luotua paljon vuorovaikutusta Facebook-sivuilleen. Aktiiviset matkatoimistot saivat näin kiinnostusta tuottamiaan markkinoinnin ja suhdetoiminnan sisältöjä kohtaan.

Tutkimus osoitti matkatoimistojen käyttävän Facebookia monipuolisesti markkinointiin ja suhdetoimintaan. Aktiivisuus, käyttötavat ja viestien määrät vaihtelivat. Tulosten perusteella voidaan todeta, että matkatoimistojen kannattaa käyttää monipuolisesti Facebookin tarjoamia mahdollisuuksia eri viestimuotoihin ja viestin sisältöihin. Matkatoimistojen on myös järkevää tuottaa sisältöä aktiivisesti ja osallistavasti. Näiden myötä matkatoimisto saavuttaa tiiviin sidoksen Facebook-sivujen seuraajien kanssa, ja seuraaja taas saa syyn olla matkatoimiston seuraajana. Hyötyjinä ovat näin molemmat osapuolet.
Avainsanat:
Facebook, markkinointi, matkatoimistot, sosiaalinen media, suhdetoiminta, yritysviestintä
© Tritonia 2014-2019