Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Pietilä, Kirsi

Basel III - vakavaraisuusuudistus. Uudistuksen vaikutus pankkien taloudelliseen käyttäytymiseen ja yritysrahoituksen hinnoitteluun.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Kansainvälisen järjestelypankin alaisuudessa toimiva Baselin pankkivalvontakomitea on uudistanut luottolaitoksia koskevia vakavaraisuussäädöksiä, jotta voitaisiin välttää, tai ainakin pienentää, tulevien finanssikriisien vaikutuksia. Uudistus kiristää omien varojen laatuvaatimuksia ja pyrkii parantamaan pankkien suhdanteiden sietokykyä uudella pääomapuskurivaatimuksella. Uudistuksen myötä heikomman luottoluokituksen omaavat yritykset sitovat pankin pääomaa enemmän kuin hyvän luottoluokituksen omaavat yritykset. Aikaisempien tutkimusten perusteella yritysrahoituksen hinnoittelun uskotaan kiristyvän ja luotonantohalukkuuden laskevan heikomman luottoluokituksen omaavien yritysten kohdalla.
Marika Puutio on vuonna 2008 tutkinut Basel II – vakavaraisuusuudistuksen vaikutuksia pankkien taloudelliseen käyttäytymiseen ja yritysrahoituksen hinnoitteluun. Tässä tutkielmassa mallinnetaan Puution tutkimusta ja pyritään selvittämään, onko vakavaraisuusuudistus vaikuttanut tiukentuneiden pääomavaatimusten myötä pankkien taloudelliseen käyttäytymiseen heijastuen yritysrahoituksen hinnoitteluun sekä lainanantohalukkuuteen. Lisäksi selvitetään onko luottoluokituksen merkitys uudistuksen jälkeen korostunut. Tutkimusaineisto on kerätty pankeille lähetetyllä kyselyllä yritysrahoituksen hinnoittelusta. Yrityksiä koskevat tiedot on saatu Voitto+ -tietokannasta ja yrityksiä koskevat luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:stä. Tilastollisina menetelminä käytetään Wilcoxon Signed Ranks –testiä ja regressioanalyysiä.
Tutkimustulosten osoittavat, että vakavaraisuusuudistus on vaikuttanut yritysrahoituk-sen hinnoitteluun ja täten pankkien taloudelliseen käyttäytymiseen. Lisäksi, että pankkien lainanantohalukkuus on uudistuksen myötä heikentynyt. Kiristyneet pääoma-vaateet heijastuvat pankeille lisääntyvinä kustannuksina ja nämä kustannukset osaksi näkyvät lainamarginaalien nousussa erityisesti heikomman luottoluokituksen omaavien yritysten osalta. Luottoluokituksen merkitys yritysrahoituksen hinnoittelussa on kasvanut vakavaraisuusuudistuksen myötä.
Avainsanat:
Basel III, vakavaraisuus, luottoluokittelu, hinnoittelu, pankkien talou-dellinen käyttäytyminen
© Tritonia 2014-2019