Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Kahra, Juho

Rikosseuraamuslaitoksen muutosprosessin itsearviointimallin pilotointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
134
Tämän Pro gradu-tutkielman syötteenä toimi KeTo -hankkeen loppuraportti, jossa suositeltiin toteutuneen muutosprosessin kuvausta. Kuvaamisen yhteydessä avautui mahdollisuus CAF-laatumallin mukaisen itsearvioinnin pilotointiin. Tutkimusongelma oli, että voidaanko itsearvioinnin avulla osoittaa samat kehittämiskohteet kuin teoreettisen arvioinnin perusteella. Tämän selvittämiseksi oli tehtävä muutosprosessin prosessikuvaus, arvioida se ja verrata tuloksia itsearvioinnin tuloksiin.

Tutkimuksen aineistona käytettiin muutosjohtamiseen, prosessijohtamiseen ja laatujohtamiseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja viitekehyksiä. Teorian avulla
rakennettiin pohja muutosprosessin arvioimiseksi ja itsearvioinnin toteuttamiseksi.

Empiirisen tutkimuksen ensimmäisessä osassa toteutettiin puolistrukturoidut haastattelut, joiden avulla muutosprosessin kulku pyrittiin hahmottamaan
rikosseuraamuslaitoksessa. Haastattelujen perusteella kuvattiin prosessialueen toimintamalli ja sen sisältävien prosessien kulku sekä arvioitiin prosessin kehittämiskohteita. Toisessa vaiheessa muutosprosessissa avainasemassa olleet henkilöt arvioivat omaa toimintaansa CAF-laatumallista johdetun väittämäpohjaisen kyselyn avulla. Saatujen vastausten perusteella osoitettiin itsearvioinnissa esille nousseet kehittämiskohteet muutosprosessissa.

Pilotoinnissa itsearvioinnin kyselypohjan kehittämiskohteiksi muodostuivat muutosprosessin inhimillisiin ja teknisiin toimenpiteisiin liittyvät kysymykset, jotka olisivat saaneet olla yksityiskohtaisempia ja niitä olisi pitänyt olla enemmän.
Kehittämiskohteita olivat myös kokonaisuuden kannalta liiallinen keskittyminen palautekanavien olemassaoloon, väittämät kohdistuivat liiaksi yksittäisiin henkilöihin ja itsearvioinnin perehdytys osallistujille ennen kuin he vastasivat kyselyyn. Toteuttamalla kehityskohteisiin liittyvät muutokset, itsearviointimalli on valmis käytettäväksi muutosprosessien itsearvioimiseksi.
Avainsanat:
CAF, itsearvionti, prosessijohtaminen, laadunhallinta, muutosjohtaminen, valtionhallinto
© Tritonia 2014-2019