Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Aho, Jarkko

Organisaatiokulttuurin käytännöt kaupan alalla: Rakenteellinen näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henrik Gahmberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
127
Tutkimuksen tavoitteena on toistaa Hofsteden ym. (1990) suorittama organisaatiokulttuurin käytäntöjen tilastollinen mittaus faktorianalyysin avulla kaupan alan organisaatiossa, Keski-Pohjanmaan Osuuskaupassa. Samalla pyritään selvittämään sitä, miten kaupan alalle tyypilliset piirteet vaikuttavat organisaatiokulttuurin käytännöistä muodostettuihin tilastollisiin ulottuvuuksiin. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että löytyneet ulottuvuudet toistaisivat pitkälti Hofsteden ym. (1990) tutkimuksen ulottuvuuksien sisältöä, koska Hofsteden ulottuvuudet liittyvät organisaatiotutkimuksessa aikaisemmin todennettuihin ilmiöihin. Mahdollisia eroja Hofsteden esittämiin käytännöistä koostuviin ulottuvuuksiin pyritään puolestaan selittämään kaupan alalle tyypillisillä piirteillä kuten arvoketjujen rakenteella, työn organisoinnilla ja kilpailuun liittyvillä tekijöillä.

Tutkimuksen empiriaosassa löydettiin viisi organisaatiokulttuurin ulottuvuutta. Ulottuvuuksista kolme muistutti läheisesti Hofsteden tutkimuksessa löydettyjä ulottuvuuksia. Kolmelle ulottuvuudelle oli jo etukäteisoletusten mukaan ominaista niiden liittyminen toimialojen kulttuureihin, mikä sai tutkimuksessa tukea myös kaupan alan osalta. Kahta muuta löytynyttä ulottuvuutta ei esiintynyt Hofsteden tutkimuksessa. Ulottuvuuksien sisältö ilmaisi niiden liittyvän kaupan alan työntekijöiden työtehtävissään tärkeiksi kokemiin asioihin ja erilaisiin viestintäilmastoihin organisaation sisällä.
Avainsanat:
Organisaatiokulttuuri, käytännöt
© Tritonia 2014-2019