Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Huovila, Ida

Konkurssin ennustaminen tunnuslukujen ja ei-taloudellisten muuttujien avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Konkurssin ennustamista on tutkittu jo monia vuosikymmeniä ja siihen on kehitetty useita erilaisia ennustusmenetelmiä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko suomalaisten pk-yritysten konkursseja ennustaa taloudellisten tunnuslukujen ja ei-taloudellisten muuttujien avulla. Huomiota tullaan myös kiinnittämään siihen, mitkä tunnusluvut ja ei-taloudelliset muuttujat ovat merkityksellisiä ennustustarkkuuden kannalta.

Tutkielman teoriaosassa tutkimuskysymyksiä lähestytään aikaisempien tutkimustulosten kautta. Tavoitteena on selvittää aikaisempien tutkimusten keskeisimmät havainnot ja muodostaa niiden pohjalta hypoteesit tämän tutkielman empiriaosaa varten. Muodostettuja hypoteeseja testataan logistisella regressioanalyysilla tutkielman empiriaosassa.

Tunnuslukujen ja ei-taloudellisten muuttujien avulla on kyetty saavuttamaan todella tarkkoja ja luotettavia ennusteita yritysten konkursseista. Tämän tutkielman tulosten perusteella etenkin vakavaraisuus on hyvä indikaattori konkurssin ennustamisessa. Lisäksi yrityksen koon huomiointi parantaa ennustus-tarkkuutta, kun taas ikä ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi selittäjäksi.
Avainsanat:
Konkurssin ennustaminen, tunnusluvut, ei-taloudelliset muuttujat, koko, ikä, logistinen regressioanalyysi
© Tritonia 2014-2019