Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Ketola, Maarit

Lähijohtaja arkijohtajana-lähijohtajien kokemuksia johtamisesta ja sen muutoksesta ja sen muutoksista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vanhusten tehostetun palveluasumisen lähijohtajien kokemuksia siitä, mitä lähijohtajuus on heidän kuvaamanaan ja miten lähijohtajuus on muuttunut viime vuosina. Tutkimuskysymyksinä on, mitä lähijohtaminen on ja miten se on muuttunut lähivuosina? Tutkimuksen teoreettinen perusta muodostuu johtamisesta, lähijohtamisesta, henkilöstön johtamisesta ja osaamisen johtamista.

Lähijohtajat kertovat kokemuksiaan lähijohtamisesta ja sen muutoksista viime vuosina. Kyseessä on laadullinen kyselytutkimus, joka toteutettiin sähköpostikyselynä tammikuussa 2015. Tutkimukseen osallistui Varsinais-Suomen tehostetun palveluasumisyksiköiden lähijohtajien lisäksi myös pohjanmaan alueen johtajia. Aineiston analyysina toimi sisällyksenanalyysi.

Tutkimuksen tuloksena ilmeni, että lähijohtaminen on henkilöstöjohtamista ja asiajohtamista. Lähijohtaja nähtiin henkilöstön tukijana ja valmentajana. Hänet kuvattiin myös työyhteisön ristiriitojen ratkaisijana ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä eli henkilöstöjohtamiseen liittyi läheisenä juuri työhyvinvoinnin johtaminen. Asiajohtamisessa näkyi arkijohtaminen ja pelisäännöt. Asiajohtaminen kulki yhdessä henkilöstöjohtamisen kanssa eli molemmat vaikuttivat toisiinsa. Lähijohtaja nähtiin linkkinä alaisten ja ylemmän johdon välillä. Asiajohtamiseen linkittyi vahvasti työn arvomaailma ja työn eettisyys. Asiakaspalvelutyössä tehokkuus ja laatu nähtiin asiajohtamisen tärkeinä asioina.

Kasvava tehokkuuden ja talouden tavoittelu ovat aiheuttaneet lähijohtamisen muutosta. Tämän lisäksi rakennemuutos on aiheuttanut paljon muutoksia johtamiseen. Työelämän koettiin muuttuneen nopeatempoisemmaksi ja vaativammaksi. Johtajien koettiin tulleen vuorovaikutuskykyisemmiksi ja helpommin lähestyttäviksi, mutta työntekijät ovat tietoisempia omista oikeuksistaan ja eduistaan ja osaavat myös näitä vaatia. Laadun vaatimukset aiheuttavat paineita johtamiselle niin asiakkaiden kuin omaistenkin taholta. Johtajuus on tänä päivänä yhä enemmän osaamisen johtamista ja tuen antamista työntekijöiden oppimiseen ja kouluttautumiseen. Toisaalta kuitenkin hyviä työntekijöitä on vaikea löytää. Ne, jotka alalle valikoituvat, ovat koulutetumpia ja osaavampia kuin ennen. Tutkimuksesta ilmeni selvästi, että johtaminen on muuttunut valtaa käyttävästä johtamisesta kohti tasavertaisuutta johtajan ja alaisen välillä. Työskentely johtajan kanssa on enemmän yhteistyötä kuin ennen. Tutkimuksesta jäi vahva mielikuva, että lähijohtamista arvostetaan ja työtä pidetään tärkeänä.
Avainsanat:
Johtaminen, lähijohtaminen, vanhustyö, hoiva, henkilöstöjohtaminen, asiajohtaminen
© Tritonia 2014-2019