Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Piiroinen, Taina

Vaasan seudun energiateknologiakeskittymän yritysten osaamis- ja työvoimatarpeet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Maailmanlaajuisesti ajateltuna koko energia-ala elää suurten muutosten aikaa. Erilaiset ilmastoon liittyvät sopimukset tähtäävät energiantuotannossa uusiutuvien lähteiden käytön osuuden kasvattamiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Suomella on vahvuutena energia-alan suuri osaaminen ja monipuolisuus sekä korkea viennin osuus. Vaasan seudun energiateknologiakeskittymä eli EnergyVaasa on Pohjoismaiden suurin ja vastaa koko maan energiateknologian viennistä noin 30 %. EnergyVaasa käsittää noin 140 yritystä ja noin 11 000 työntekijää. Työntekijämäärä on noin neljännes koko alan työvoimasta maanlaajuisesti.

Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 mukaisesti yksi alueellisen kilpailukyvyn painopistealueista on osaavan työvoiman riittävän määrän varmistaminen. Myös Vaasan kaupungin strategiassa vuosille 2016–2017 osaava työvoima on huomioitu. Yhtenä strategian tavoitteena on kaupungin vetovoimaisuus. Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamiseksi on mm. alueen energia-alan laaja-alaisen koulutuksen vahvistaminen, energia-alan koulutusstrategian laatiminen varhaiskasvatuksesta alkaen, koulutus sekä energiaosaamisen näkyvyys koko toiminnassa ja investoinneissa.

Yrityskeskittymissä ja klustereissa osaavalla työvoimalla on suuri merkitys yritysten tai alueen innovatiivisuuteen ja sitä kautta kilpailukykyyn. Keskittymien ja klustereiden edeltävä vaihe, maantieteellinen kasautuminen, alkaa houkutella seudulle työvoimaa. Tämä työvoima alkaa työn kautta erikoistua, ja samoin käy vähitellen koulutustarjonnalle, kun oppilaitokset haluavat vastata oman alueensa yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaista osaamista ja minkä koulutustason osaajia yritykset erityisesti tarvitsevat tulevaisuudessa, yritysten ja koulutuslaitosten yhteistyötä sekä vastaako koulutustarjonta yritysten tarpeita Vaasan seudulla ja tuntevatko yritykset koulutustarjonnan. Tutkielman aineisto koostui EnergyVaasa yrityksistä, joille lähetettiin sähköinen kyselytutkimus. Vastauksia saatiin 12 kpl ja vastausprosentiksi muodostui 16,67 %, kun saatekirje sekä linkki kyselylomakkeelle lähetettiin 72 yritykselle.

Yrityksillä on valoisat tulevaisuuden kuvat, sillä työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan. Osaajia tarvitaan lähes kaikilta aloilta, mutta eritoten lähitulevaisuuden rekrytoinneissa korostuu substanssiosaajien tarve. Ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa sekä ammattikorkeakoulututkintoa arvostettiin eniten, mutta myös kotimaassa suoritettua työharjoittelua pidettiin tärkeänä. Viiden tärkeimmän osaamisalueen vertailussa ei esiintynyt huomattavia eroja tutkintotasojen kesken. Yhteistyö koulutusta järjestävien tahojen kanssa koetaan hyödylliseksi, varsinkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Esteitä yhteistyölle on koettu, mutta mm. verkottuminen, kontaktit, yhteistyö sekä uuden teknologian tutkiminen ja kehittäminen mainitaan hyvinä puolina. Koulutustarjonta tunnetaan hyvin, ja se vastaa aika hyvin yritysten tarpeita, mutta tekniikan puolelle toivotaan huomattavasti enemmän volyymia.
Avainsanat:
energiateknologia, Vaasan seutu, osaamis- ja työvoimatarpeet, klusteri, kasautuminen, toimialakeskittymä
© Tritonia 2014-2019