Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkinen, Ulla

Osaamisen kehittämisen tukeminen case-yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jenni Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Henkilöstön osaaminen on pohja yrityksen kilpailukyvylle. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen onkin erityisen tärkeää tämän päivän dynaamisissa toimintaympäristöissä ja yhä tärkeämmäksi se tulee kasvuyritysten toiminnassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisilla keinoilla case-yrityksen henkilöstön osaamisen kehitystä pystytään tukemaan. Tutkimuksessa selvitetään myös henkilöstön kehitystarpeita ja syvennytään näiden asioiden kehittämisen keinoihin kehitystarveanalyysin ja henkilöstön kehittämissuunnitelman avulla.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu osaamisen johtamisen kentän ympärille. Kirjallisuusosuudessa hahmotetaan kuinka yksilön osaamisista kehittyy yrityksen kyvykkyys. Kirjallisuusosuudessa keskitytään etenkin henkilöstön kehittämismenetelmiin ja kehitystarpeiden määrittelyyn. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä toimii teemahaastattelu. Tutkimus on tapaustutkimus ja sen aineisto koostuu 12 case-yrityksessä eri organisaatiotasoilla tehdyistä haastatteluista. Aineiston analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi.

Empiirisen tutkimusaineiston ja kehitystarveanalyysin pohjalta laadittiin henkilöstön kehittämissuunnitelma. Tutkimustulosten mukaan case-yrityksen henkilöstöllä on haluja ja kiinnostusta kehitykseen ja kehitystoimintaan. Yrityksestä löytyy kehitystoimintaa tukevia elementtejä, mutta myös sitä heikentäviä. Kehittämissuunnitelman avulla pyritään poistamaan kehittämistoimintaa heikentäviä tekijöitä ja lisäämään elementtejä, jotka tukevat sitä. Kehittämissuunnitelman avulla luodaan yritykseen yhteinen käsitys henkilöstön kehittämisen linjoista.

Avainsanat:
Osaaminen, osaamisen johtaminen, henkilöstön kehittäminen, kehitystarveanalyysi, kehittämissuunnitelma
© Tritonia 2014-2019