Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Usva, Milja

Ketterä organisaatio ketterän liiketoiminnan tukena: Tarkastelussa työn organisointitavat ja henkilöstön valtuuttaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
125
Yritykset toimivat yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä, jota voidaan kuvailla arvaamattomaksi ja dynaamiseksi. Yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi niiden tulee entistä nopeammin ja joustavammin pystyä vastaamaan ympäristön muutoksiin sekä pyrkiä hyödyntämään aiheuttamia mahdollisuuksia. Tämä edellyttää organisaation sisäisten toimintojen ja käytänteiden tarkkaa arviointia ja kehittämistä. Tämän tutkielman tehtävänä on kartoittaa ketteryyttä niin yritysten liiketoiminnan kuin organisaation sisäisestä näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat ketterästi toimivien yritysten työn organisointiin ja henkilöstön valtuuttamiseen liittyvät toimintatavat ja käytänteet. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka nämä voivat osaltaan tukea ketteryyttä ja edistää yritysten joustavuutta ja nopeutta asiakkaiden suuntaan.

Tutkimuksen viitekehys rakentuu ketterän liiketoiminnan ja organisaation ominaisuuksien sekä lähtökohtien yhdistämisestä henkilöstöjohtamiseen ja tarkemmin työn erilaisiin organisointitapoihin. Tutkimuskirjallisuuteen perehtymällä muodostetaan käsitys siitä, kuinka henkilöstövoimavarojen suunnitelmallinen mutta samalla joustava ja laaja-alainen hyödyntäminen voi tukea nykyaikaisten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamista ja säilyttämistä. Tutkimuskohteena ovat työnkuviin, työrooleihin, tiimityöskentelyyn ja päätöksentekoon liittyvät käytänteet ja toimintatavat. Empiirisen tutkimuksen myötä kartoitetaan näitä yhteyksiä neljässä tutkimukseen valitussa kohdeorganisaatiossa, joissa toteutettiin kymmenen haastattelua tutkimusaineiston keräämiseksi.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä siitä, kuinka työn organisointiin ja henkilöstön valtuuttamiseen liittyvät käytänteet voivat edistää yrityksen ketteryyttä. Tulosten perusteella liiketoiminnan ketteryyttä voidaan tukea henkilöstöä osallistavan ja valtuuttavan johtamiskulttuurin avulla, mikä tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön vastuun ja vapauden korostamista päätöksentekoon liittyen. Tutkimus vahvistaa myös näkemystä siitä, että yritysten tulisi yhä syvällisemmin ja laaja-alaisemmin tiedostaa henkilöstönsä potentiaali ja osaaminen. Tällöin esimerkiksi tiimien hyödyntäminen ja joustavat työnkuvat voivat mahdollistaa henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan hyödyntämisen.
Avainsanat:
Ketteryys, työn organisointi, työnkuvat, päätöksenteko, osallistaminen, tiimityö
© Tritonia 2014-2019