Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vitikainen, Sini-Tuulia

Henkilöstöjohtamisen organisointi kasvavassa pk-yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tehokkaat henkilöstövoimavarat, muuttuvaan ympäristöön sopeutuminen sekä käytäntöjen joustavuus ovat kasvavan pk-yritysten toimintaa määritteleviä tekijöitä. Suunnitelmallisen henkilöstöjohtamisen avulla yrityksen on mahdollista vaikuttaa näihin toiminnan kulmakiviin ja kehittää henkilöstöstään kestävä kilpailuetu.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvavien pk-yritysten henkilöstöjohtamisen tilaa sekä sitä, miten pk-yrityksissä henkilöstöjohtaminen on organisoitu. Tutkimus rakentuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkastellaan pk-yrityksen kasvua, henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja joustavuuden merkitystä. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa perehdytään tutkittavien yritysten henkilöstöjohtamisen käytäntöihin, merkitykseen ja haasteisiin. Tutkimuksen avulla kuvataan uusi näkökulma pk-yrityksen henkilöstöjohtamisen käytäntöihin ja esitetään syyt pk-yritysten henkilöstöjohtamisen tärkeydelle. Tutkimus on osa laajempaa HERMES-tutkimushanketta, jossa tutkitaan pk-yritysten henkilöstöjohtamisen tilaa, kehitystarpeita sekä käytäntöjä.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluina kuudelta pk-yrityksen henkilöstöasioista vastaavalta henkilöltä. Tutkittavat yritykset toimivat eri toimialoilla ja niiden henkilöstömäärä vaihteli 18–200 välillä. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin.

Tutkimustulosten perusteella pk-yritysten henkilöstöjohtamisen käytäntöihin vaikuttavat erityisesti yrityksen ikä sekä henkilöstömäärä. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että pk-yritykset tarvitsevat kasvunsa tueksi henkilöstöjohtamista, joka mahdollistaa yrityksen kokonaisvaltaisen joustavuuden. Yritys tarvitsee erityisesti rekrytointia, koulutusta ja kehitystä, palkitsemista, motivointia, osaavan henkilöstöammattilaisen sekä organisaation joustavuutta. Nämä käytännöt nähtiin tutkittavien yritysten suurimpina kehityskohteina, joita yritysten tulisi kehittää ja vahvistaa.
Avainsanat:
pk-yritykset, henkilöstöjohtaminen, hr-käytännöt, kasvu
© Tritonia 2014-2019