Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kaakinen, Ilkka

IoT-pohjaisen palvelukonseptin arvopohjainen kehitys hotellisektorille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Teollinen internet on suhteellisen uusi teknologian malli/IT-ratkaisu, mikä tunnetaan myös nimillä Kaiken Internet (Internet of everything) ja Asioiden Internet (Internet of Things, IoT) (Shrouf & Miragliotta 2015). The Industrial Internet Consortium (IIC, teollisuusyhteisö, jonka muodostavat AT&T, Cisco, GE, IBM ja Intel,) määrittelee teollisen internetin ”yhdistävän älykkäät koneet, laitteet ja niitä käyttävät ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa edistyneen tiedon analysoinnin kautta ja tuottaen mukautuvaa liiketoimintaa”. (ETLA, 2015.)

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, millä keinoin ja ratkaisuin Anvia sekä ABB voivat tuottaa arvoa hotelliyritykselle. Tutkimuksessa tarkastellaan mitkä tekijät nousevat esille hotelliyrityksen arvoketjussa tai arvoprosessissa, ja millaisin ratkaisuin toimeksiantoyritykset voivat näitä tekijöitä tyydyttää. Tutkimuksen keskeisimmäksi kysymykseksi muotoutuu näin ollen: Millä ehdoin IoT-pohjainen palveluratkaisu rakennetaan hotellin arvonluontiprosessin tukemiseksi? Tutkimuksen toisena tarkoituksena on rakentaa kuvaa maailmasta, jota teollinen internet tulee seuraavien vuosien aikana muokkaamaan valtavasti. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat palveluliiketoiminta ja tarkemmin hotelliliiketoiminta, sekä kuinka laitteiden välinen internet muokkaa arvoperusteista palvelukonseptin kehittämistä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että hotellisektori on jäämässä digitaalisuuden hyödyntämisessä jälkeen muista perinteisistä toimialoista. Teollisen internetin kiistattomat hyödyt (esim. kustannustehokkuus) eivät riitä sellaisenaan arvolupaukseksi älypalvelukonseptin kehityksessä. Tutkimus tuo esille teoreettisen viitekehyksen sekä empirian kautta arvonluonnin prosessimallin palvelukonseptin kehitykselle, joka auttaa toimeksiantoyrityksiä tekemään perusteltuja päätöksiä arvoelementtien luonnista ja palvelukonseptin kehityksestä.
Avainsanat:
Teollinen Internet (IoT), Energiatehokkuus, Arvonluonti, Palvelukonsepti
© Tritonia 2014-2019