Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Flores, Dominga

Tilintarkastusyhteisöjen tarjoamien palveluiden vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tilintarkastuksen laadusta on tehty paljon tutkimuksia viime aikoina. Tilintarkastusyhteisöjen tarjoamien konsultointipalveluiden yleistymisen myötä viranomaisten ja tutkijoiden mielenkiinto on suuntautunut myös tilintarkastajan riippumattomuuden arviointiin. Monissa maissa tilitarkastajan riippumattomuutta koskevaa lainsäädäntöä on kiristetty kieltämällä tilintarkastajaa tarjoamasta asiakkaalleen samanaikaisesti muita palveluita. Aikaisemmat tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet konsultointipalveluiden tarkasteluun yhtenä eränä. Erityyppisillä konsultointipalveluilla voi kuitenkin olla erilaiset vaikutukset tilintarkastuksen laatuun.
Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää kuinka tilitarkastusyhteisöjen tarjoamat palvelut vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun. Palvelutyyppien erilajisuus on pyritty ottamaan huomioon selvittämällä erityisesti vero- sekä kirjanpitoneuvonnan vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Tilintarkastajan riippumattomuuden lisäksi tässä tutkielmassa käsiteltyjä tärkeitä käsitteitä ovat agenttiteoria, moraalikato, taloudellinen riippuvuussuhde, tilintarkastuksen laatu ja siihen vaikuttavat tekijät, sekä palveluiden välillä syntyvä tietovirta. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysia ja tilintarkastuksen laatua mitataan harkinnanvaraisen erien avulla. Tutkimusaineistona käytetään yhdysvaltalaisten pörssiyritysten tilinpäätös- ja tilintarkastustietoja.
Tutkielmassa havaittiin yhteys palveluiden ja tilitarkastuksen laadun välillä, mutta konsultointipalveluiden lajilla ei havaittu olevan merkitystä. Jatkoanalyysissä löydettiin myös yhteys veroneuvonnan ja laadun välillä. Johtopäätöksenä voidaan todeta tilitarkastuksen laadun mittaamisen olevan haasteellista ja vaativan todennäköisesti monen eri menetelmän soveltamista tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.
Avainsanat:
Tilintarkastus, Konsultointi, Tilintarkastuksen laatu, riippumattomuus, Non-audit services (NAS)
© Tritonia 2014-2019