Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Töyli, Johannes

Pilvipalveluiden tietoturva PK-yrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
136
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia PK-yrityksien asenteita ja mielipiteitä pilvipalveluita ja niiden tietoturvaa kohtaan. Tutkielman empiirinen osio sisältää kyselytutkimuksen, jonka vastaajina toimivat suomalaiset PK-yritykset. Tutkielman teoria koostuu pilvipalveluiden tietoturvaa käsittelevistä tutkimuksista sekä yrityksien ja erityisesti PK-yrityksien pilvipalveluiden käyttöön liittyvistä tutkimuksista. Siinä käsitellään myös yhdeksän Cloud Security Alliancen listaamaa tietoturvauhkaa pilvipalveluita kohtaan.

Nykyään pilvipalvelut ovat todella suosittuja ja niiden käyttö myös yrityksissä lisääntyy vuosi vuodelta. PK-yrityksen saama hyöty pilvipalvelusta voi olla todella suuri ja erityisesti kustannustehokas. Pilvipalveluiden tuomat edut antavat PK-yrityksille mahdollisuuden laajentaa ja ennen kaikkea tehostaa toimintaansa. Pilvipalvelut tuovat kuitenkin myös haasteita käyttäjilleen. Pilvipalveluiden tietoturva ei kuitenkaan ole ainoastaan pilvipalveluntarjoajan vastuulla vaan myös asiakkaan on huolehdittava oma osuutensa. Tästä syystä tutkielmassa kartoitetaan PK-yrityksien asenteita ja mielipiteitä pilvipalveluiden tietoturvaan.

Kyselytutkimuksen perusteella monissa PK-yrityksissä käytetään pilvipalveluita. Pilvipalveluita käyttävissä yrityksissä oltiin yleisesti positiivisemmin asennoituneita pilvipalveluita kohtaan kuin PK-yrityksissä, joissa pilvipalveluita ei ole käytössä. Pilvipalvelua käyttävät PK-yritykset näkivät enemmän etuja pilvipalveluissa, mutta suhtautuivat myös tietoturvauhkiin vähemmän vakavasti kuin yritykset, jotka eivät käyttäneet pilvipalveluita. PK-yrityksien suhtautuminen eri tietoturvauhkiin vaikutti kyselyn perusteella kuitenkin järkevältä ja ylireagointeja tai vähättelyjä ei esiintynyt. Pilvipalveluiden lukumäärällä ei ole vaikutusta asenteisiin ja mielipiteisiin ennen kuin niiden määrä on vähemmän kuin seitsemän.

Tutkielmaan saatujen vastauksien perusteella, Suomessa PK-yritykset ovat siirtyneet pilvipalveluiden käyttäjäksi muuta Eurooppaa nopeammin. Myös Yhdysvallat ovat Suomen perässä. Syyt, miksi PK-yritykset ovat siirtyneet pilvipalveluihin, olivat kuitenkin hyvin samankaltaisia eri maissa. Myös tietoturvauhkiin suhtautuminen oli eri maiden välillä samankaltaista.
Avainsanat:
Tietoturva, Pilvipalvelut, PK-yritys, Uhat, Pilven tietoturva
© Tritonia 2014-2019