Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Malmivaara, Eveliina

Asiakkaan liiketoimintariskien vaikutus tilintarkastuspalkkioon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkielman tarkoituksena on selvittää tilintarkastusasiakkaan liiketoimintariskien yhteyttä tilintarkastajan veloittamien palkkioiden muodostumiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä tutkielman keskiössä on ajatus siitä, että tilintarkastaja palkkiota määritellessään ottaa huomioon asiakkaan taloudellisen tilanteen muutoksen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi tutkimuksessa muutoksen suunnalla oletetaan olevan merkitystä, jolloin taloudellisen tilanteen heikkeneminen vaikuttaa palkkioon voimakkaammin kuin sen kohentuminen.

Liiketoimintariski on pohjimmiltaan riski siitä, että yritys ei saavuta asettamiaan tavoitteita. Liiketoimintariskit vaikuttavat tutkimusten mukaan positiivisesti tilintarkastuspalkkioon, mutta Stanleyn (2011) tutkimuksesta kävi ilmi, että tilintarkastaja palkkiota määrittäessään arvioi myös asiakkaan tulevaisuuden taloudellista tilannetta.

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu suomalaisista julkisista osakeyhtiöistä (Oyj) ja tutkimusvuodeksi valikoitui 2011. Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan yhtä vuotta ja pitkällä aikavälillä kolmea vuotta. Lopullisessa aineistossa havaintoja oli 103. Aineisto kerättiin Orbis Europe -tietokannasta ja yritysten kotisivuilta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin regressioanalyysiä.

Liiketoimintariskit määriteltiin tässä tutkimuksessa kannattavuuden, maksukyvyn ja vakavaraisuuden mittareiden avulla. Näistä ainoastaan kannattavuus osoittautui lyhyellä aikavälillä melkein merkitseväksi. Pitkällä aikavälillä yksikään liiketoimintariskin osa-alue eikä muutoksen suunta osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi. Tämän tutkielman perusteella tilintarkastaja ei palkkiota määritellessään arvioi asiakkaan taloudellisen tilanteen muutosta tulevaisuudessa.
Avainsanat:
Tilintarkastus, palkkio, liiketoimintariski
© Tritonia 2014-2019