Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Heikkilä, Henriikka

Osaaminen, osaamisen johtaminen ja osaamisen kehittäminen mentoroinnin avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Aineellinen pääoma ei enää riitä yrityksen menestymisen turvaamiseksi kilpailullisilla ja globaaleilla markkinoilla. Osaaminen on tietoyhteiskunnallisen aikakauden vuoksi muodostunut yrityksen keskeisimmäksi kilpailutekijäksi ja arvoa luovaksi resurssiksi, jolla yritys nostaa markkina-arvonsa moninkertaiseksi kirja-arvoonsa nähden. Osaamisen merkityksen yleisestä tunnustuksesta huolimatta, osaaminen ja osaamisen johtaminen on harvemmissa suomalaisissa yrityksissä tavoitteellistettu ja kytketty yrityksen strategiatyöhön. Tutkimuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on todentaa osaamisen johtamisen keskeinen merkitys yrityksen strategiatyölle ja liiketoiminnalliselle menestykselle. Osaamisen johtamisen menetelmistä tutkimuksen kohteeksi on valittu mentorointi. Tutkimusongelma on selvittää yhteys mentoroinnin ja osaamisen kehittymisen välillä. Tutkimusongelman selvittämistä tukee tutkimuksen teoreettinen kirjallisuuskatsaus sekä tutkimustulosten analyysi. Teoreettinen kirjallisuuskatsaus muodostaa tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen.

Tutkimuksessa todetaan osaamisen merkitys yrityksen liiketoiminnalle ja strategiatyölle; esitellään osaamisen johtamisen moninainen kokonaisuus; mentoroinnin kokonaisuus sekä mentoroinnin ja osaamisen kehittymisen positiivinen yhteys teoreettisin perusteluin. Tutkimuksen mukaan mentoroinnin ja osaamisen kehittymisen välillä on positiivinen yhteys. Yhteyttä selittävät hiljaisen tiedon siirtyminen, vuorovaikutuksessa oppiminen sekä kognitiivinen psykologia. Laadullisen tutkimuksen empiiriset tulokset vahvistavat mentoroinnin ja osaamisen kehittymisen yhteyden seuraavien tutkimuksessa tunnistettujen osaamisalueiden kehittymisen myötä: ajatusmaailma, sosiaaliset taidot, työelämän käytännöt ja rutiinit sekä henkilökohtainen osaaminen. Koska tutkimustulokset on johdettu Suomen Ekonomien Vaasan yliopistossa järjestämästä mentorointiprojektista, esitellään tutkimuksessa myös laajemmin järjestettyä mentorointiprojektia MBTI persoonallisuusindikaattorintyyppien ja yhteistoiminnan sekä mentorointiprojektin ja kehitysajatusten teemojen näkökulmasta. Tutkimuksessa on esitetty teorian ja tutkimustulosten ristiriidaksi (kehittääkö mentorointi osaamista vai ei) osaamisen abstraktin käsitteen vaikea ymmärtäminen sekä kriittinen näkemys mentorointiin osaamisen kehittämisen menetelmänä.

Tutkimuksen johtopäätöksiä voidaan hyödyntää strategisen liiketoiminnan päätöksenteon tukena ja työn kattavaa kirjallisuuskatsausta mentoroinnin, osaamisen ja osaamisen johtamisen teorian kokonaisvaltaisen ymmärtämisen välineenä. Tutkimustulosten tarkoituksena on myös tarjota Suomen Ekonomeille ja Vaasan yliopistolle yleisnäkemys järjestetystä mentorointiprojektista ja sen kehitystarpeista osallistujien kokemusten myötä.
Avainsanat:
Osaaminen, Osaamisen johtaminen, Osaamispääoma, Mentorointi, MBTI
© Tritonia 2014-2019