Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Paatsama, Juhani

Asuntomarkkinat Pohjoismaissa - vertailussa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa asuntojen nimelliset hinnat ovat kohonneet todella paljon vuosien 1993 – 2013 aikana. Tässä tutkielmassa on selvitetty, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat asuntojen nimellisiin hintoihin teoriassa. Lisäksi tutkimuksessa käydään läpi aikaisempia tutkimuksia. Selittävien tekijöiden vaikutuksia vertaillaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan asuntomarkkinoihin ja tarkastellaan löytyykö eroja. Tutkielmassa suoritetut tarkastelut ja analyysit perustuvat asuntomarkkinoiden kehitystä havainnollistaviin kuvioihin taulukoihin ja tilastoihin.

Tutkielmassa käydään läpi tunnettu neljän kvadraatin teoria asuntojen hintojen muodostumisesta sekä Sorensenin ja Whitta-Jacobsenin kehittämä Tobinin q -teoriaan perustuva kysynnän ja tarjonnan -malli. Teorioiden perusteella asuntojen hintoihin vaikuttavat yleinen tulotaso, korkotaso, vuokrataso ja asuntokanta. Lisäksi aikaisempien tutkimuksien perusteella asuntojen nimellisiin hintoihin vaikuttaa myös inflaatio.

Monet tekijöistä vahvistavat asuntojen nimellisten hintojen muodostumista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yleinen tulotaso, korkotaso ja vuokrataso olivat selvästi kehittyneet kaikissa maissa niin, että ne tukevat asuntojen hintojen kehitystä. Tanskassa tulotaso oli muita maita vähemmän merkittävä tekijä. Asuntokannalla ja inflaatiolla oli kaikissa tarkastelumaissa selvästi pienempi merkitys asuntojen hintojen kehitykseen kuin muilla tekijöillä. Kaikissa tarkastelumaissa asuntokanta oli ainoa tekijä, joka ei tukenut asuntojen hintojen kasvua merkittävästi

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan asuntomarkkinoissa tutkituilla tekijöillä on vain vähän eroavaisuuksia ja moni asia tukee asuntojen hintojen kovaa nousua. Asuntojen nimellisten hintojen korkealle tasolle löytyy kaikissa neljässä maassa vahvoja perusteluja.
Avainsanat:
Asuntomarkkinat, Pohjoismaat, Tulotaso, Korkotaso, Inflaatio
© Tritonia 2014-2019