Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehecka, Elina

Kalkuttalainen terveysjärjestelmä lääkäriprofession toimintaympäristönä: Etnografinen tulkinta professionaalisen toiminnan haasteista terveysviennissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
146
Julkisjohtamisen pro gradu -tutkielmassa selvitin kahden suomalaisen erikoislääkärin kokemuksia ammatillisten periaatteiden mukaisesta toimintamahdollisuudesta kalkuttalaisessa terveysjärjestelmässä. Tavoitteenani oli ymmärtää havainnoimaani terveysjärjestelmää lääkäreiden omaksuman arvomaailmaan näkökulmasta. Tutkielma liittyy vuonna 2010 toteutuneeseen neurokirurgisen hoidon kehittämistehtävään, jonka osallisina toimivat Hyksin neurokirurgian klinikan työryhmä ja intialainen yhteistyökumppani. Projektin kuluessa koetut haasteet nostivat esiin tutkimustarpeen. Havainnoimani toiminnan yhdistän terveysvientiin, jonka edellytyksenä pidetään toimijan sopeutumista kohdemaan palvelujärjestelmään ja kulttuuriin. Sopeutumista pyrin ymmärtämään tutkittavien lääkäreiden omaksumia arvorakennelmia huomioiden.

Tutkielma on lähtökohdiltaan professionalismin tutkimusta, jossa tarkasteluni kiinnittyy lääkärin profession arvorakennelmien kohtaamiin haasteisiin uudessa kansainvälisessä työympäristössä. Tutkimustehtävänä on lisätä ymmärrystä havainnoidun terveysjärjestelmän erityispiirteistä ja ammatillisista toimintamahdollisuuksista sen yhteydessä toimittaessa. Teen havaintoja käytännön toimijoiden kokemuksista kansainvälisen terveydenhuollon asiantuntijatyössä. Professionalismia selvitin tutkittavien mahdollisuutena työskennellä ammatillisiin periaatteisiinsa sitoutumalla. Järjestelmän erityispiirteiden tarkastelussa huomioin terveysjärjestelmän tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä näkökulmia. Tutkimusaineiston keräsin etnografisen menetelmän avulla. Havaintoja tein työskennellessäni sairaanhoitajana kalkuttalaisessa yksityisessä sairaalaorganisaatiossa. Avoimista haastatteluista, havainnoista ja valokuvista koostuvan aineiston tulkitsin laadullisen tutkimuksen sisällön analyysillä. Aineiston järjestelyssä ja rajaamisessa sekä tutkimustulosten analysoimisessa hyödynsin muodostamaani teoreettista viitekehystä ja tutkimuskäsitteitä.

Saavuttamieni tulosten analyysi nosti esiin, havainnoidussa terveysjärjestelmässä vahvasti hallitsevan yksityisen sektorin aseman. Laadukkaiden terveyspalveluiden toivossa järjestelmässä suosittiin yksityisiä ammatinharjoittajia ja hoitolaitoksia. Julkisen terveyspalvelun taso näyttäytyi vaatimattomana ja aliresursoituna. Paikalliset lääkärit toimivat tutkimusympäristössä yksityisinä toimijoina, vastaten myös yksin potilaidensa hoidosta. Yleisenä potilaiden rekrytointikeinona hyödynnettiin provisiosopimusten solmimista ammatinharjoittajien ja palveluntarjoajien välillä. Sopimusosapuolet maksoivat provisiomaksuja potilaidensa lähettämisestä hoitoihin ja tutkimuksiin. Potilaiden hoitaminen koettiin järjestelmässä ensisijaisesti paikallisten lääkäreiden tulonhankkimiskeinoksi. Järjestelmän piirteistä johtuen lääkärit kokivat professionaalisen toimintansa suureksi haasteeksi. Valittujen professionaalisuuden periaatteiden tarkastelu nosti esiin haasteita näiden kaikkien toteuttamisessa. Selvityksen perusteella voidaan kalkuttalainen terveysjärjestelmä tulkita terveysviennin ja lääkärin asiantuntijatyön näkökulmasta erityisen haastavaksi ympäristöksi. Tutkittavien toiminnan tarkastelu asetetun viitekehyksen valossa toi esiin lääkäreiden omaksuman arvomaailman merkityksen kansainvälisessä terveydenhuollossa. Vastaava professioiden arvoja huomioiva tarkastelu eri kulttuuriympäristöissä toimisi mahdollisesti myös muilla kuin terveydenhuollon alalla kansainvälistä yhteistoimintaa kehitettäessä.
Avainsanat:
Lääkärin professionalismi, terveysjärjestelmä, Kalkutta, etnografia
© Tritonia 2014-2019