Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Pakkala, Tommi

Ryhmäperusteinen palkitseminen teollisuusyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
114
Tämä tutkimus tarkastelee ryhmäperusteisen palkitsemisen hyödyntämistä keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Ryhmäperusteisen palkitsemisen palkkausmenetelmänä käytetään usein tulospalkkioita. Tutkimuksen taustalla oli aiheen ajankohtaisuus liittyen julkisuudessa käytyyn kansalliseen tuottavuuskeskusteluun sekä tutkijan kiinnostus palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Tutkimusongelmana oli selvittää, miksi ryhmäperusteista palkitsemista käytetään keskisuurissa teollisuusyrityksissä ja millaisia ryhmäperusteisen palkitsemisen vaikutuksia yrityksissä on havaittu.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee ryhmäperusteista palkitsemista ja tulospalkkioita alkaen organisaation liiketoimintastrategian ja palkitsemisen välisestä yhteydestä. Ryhmäperusteista palkitsemista ja tulospalkkioita voidaan käyttää välineinä liiketoimintastrategian ja palkitsemisen yhteyden muodostamisessa. Ryhmäperusteisen palkitsemisen ja tulospalkkioiden määritelmien kautta päästään tieteellisessä kirjallisuudessa havaittuihin kyseisten palkitsemistapojen käytön syihin ja vaikutuksiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineiston analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yritysten johtohenkilöitä seitsemässä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella sijaitsevassa keskisuuressa teollisuusyrityksessä. Aineiston yritykset toimivat viidellä eri teollisuuden toimialalla.

Tutkimustulosten perusteella aineiston yritykset pyrkivät ryhmäperusteisella palkitsemisella ensisijaisesti motivoimaan henkilöstöään. Motivoinnin avulla haluttiin kasvattaa yrityksen tuottavuutta. Ryhmäperusteisella palkitsemisella haettiin palkitsemiseen myös tulosperusteisuutta ja joustavuutta. Yrityksen ja työntekijöiden yhteinen etu nousi tutkimuksessa esiin oleellisena palkkiojärjestelmän toimivuuteen vaikuttavana tekijänä. Tutkimustulokset osoittivat, että pääosassa aineiston yrityksistä ryhmäperusteisella palkitsemisella oli havaittu olevan selkeitä vaikutuksia yrityksen tuottavuuden kasvuun. Ryhmäperusteisen palkitsemisen oli havaittu vaikuttaneen positiivisesti myös kannattavuuteen. Tutkimuksen johtopäätös on, että yritykseen soveltuva, yrityksen tavoitteita vastaava ja ajan tasalla oleva ryhmäperusteinen palkkiojärjestelmä on toimiva menetelmä henkilöstön motivointiin ja yrityksen tuottavuuden kasvattamiseen.


Avainsanat:
Ryhmäperusteinen palkitseminen, tulospalkkio, motivointi, tuottavuus
© Tritonia 2014-2019