Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Taure, Virpi

Julkiset hankinnat terveydenhuollon kaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Julkiset hankinnat tarkoittavat tavaroiden palveluiden ja rakennusurakoiden hankkimista julkisilla varoilla. Ostajina toimivat julkisten organisaatioiden yksiköt ja myyjinä ovat yritykset tai muut toimittajat. Julkisten hankintojen säätäjänä toimivat EU:n hankintadirektiivit ja Suomen hankintalait. Säädösten tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää hankintojen laatua sekä turvata toimittajien tasapuolisuutta hankintojen tarjouskilpailuissa. Julkisten hankintojen periaatteena on kilpailuun osallistujien tasapuolinen kohtelu, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus. Terveydenhuollon kaupan sektorilla toimii yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat terveydenhuoltoon tuotteita sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn, hoitoon, oireiden lievittämiseen ja vammojen aiheuttamien rajoitusten helpottamiseen.

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella julkista hankintaa terveydenhuollon kaupan näkökulmasta. Tähän aiheeseen on tarkoitus syventyä Suomessa noudatettavien säädösten ja oikeuskäytäntöjen kautta. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat hankintalaki, hankintadirektiivit ja markkinaoikeuden oikeustapaukset vuosilta 2014–2015, jotka koskevat terveydenhuollon kauppaa.

Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä on oikeusdogmatiikka eli lainoppi, jonka tehtävänä on eri oikeusnormien tulkinta ja systematisointi. Tutkimuksen empiirisen osion tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivista survey-tutkimusta, jonka tutkimusmenetelmänä on sähköisesti lähetetty kyselykaavake.

Terveydenhuollon kaupan toimialan yrityksille tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin yritysten kokemuksia julkisista hankinnoista ja sen prosessista. Suurimmat syyt, miksi alalla ei tehdä valituksia markkinaoikeuteen, ovat pelko nykyisten tai tulevien asiakassuhteiden jatkuvuus sekä ettei ollut tarvetta tehdä valitusta. Terveydenhuollon kaupan toimijat toivovat uudelta hankintalailta muun muassa hinta-laatusuhteen korostamista hankinnoissa ja hankintaprosessin keventämistä.
Avainsanat:
Julkiset hankinnat, hankintalaki, terveydenhuollon kauppa
© Tritonia 2014-2019