Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Harju, Heini

Vuorovaikutteinen johtaminen julkisissa vanhustyön organisaatioissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tässä tutkimuksessa olen tutkinut vuorovaikutteista johtamista ja sen merkitystä julkisissa vanhustyön organisaatioissa. Tarkastelun kohteena ovat olleet vanhuspalveluiden koti- ja laitoshoito sekä palvelu-asuminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi johdon ja alaisten välinen vuorovaikutus on tärkeää tarkasteltaessa julkisia vanhuspalveluita.

Vuorovaikutteisen johtamisen ja siihen liittyvän vastavuoroisen kommunikaation merkitys on lisäänty-nyt. Esimieheltä odotetaan kuuntelutaitoja sekä ymmärrystä. Esimiehen on oltava läsnä ja alaistensa tavoitettavissa. Vuorovaikutus pitää sisällään sanallista ja sanatonta viestintää sekä erilaisia kommuni-koinnin ja viestimisen keinoja. Tutkimuksessa nousi esiin julkisten vanhuspalveluiden työhön liittyviä vuorovaikutuksen haasteita ja esteitä, sekä sitä edistäviä tekijöitä. Sujuvan kommunikoinnin ja vuoro-vaikutuksen lähtökohtana on avoin, tukeva ja toisiaan kunnioittava työilmapiiri.

Tutkimustulokset osoittivat, että vuorovaikutteinen johtaminen ja työyhteisön riittävä ja sujuva kom-munikoiminen edistävät työntekijöiden motivaatiota, jaksamista sekä vanhustyön kehittymistä. Tutki-mus osoitti, että asiakkaiden, kollegoiden ja esimiehen antamalla palautteella on suuri vaikutus työhön ja työntekijän henkilökohtaiseen kehitykseen. Lisäksi esiin nousi vertaistuen merkitys samaa työtä te-kevien välillä. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu työpaikalla nostettiin myös tärkeäksi osaksi toimivaa vuorovaikutusta. Aitoa kuulluksi tulemista ja alaisten demokraattista osallistumista päätök-sentekoon painotettiin. Vanhustyön erityisosaaminen ja ammattiterminologian hallinta korostui yhtenä toimivan vuorovaikutuksen edellytyksenä vanhustyössä. Vanhustyössä oleellisinta on vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä kunnioittava ja arvostava asenne asiakasta kohtaan. Sama pätee vanhustyön johtamiseen ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Tarvitaan toistensa arvostamista ja avointa kommunikointia.
Avainsanat:
Vuorovaikutus, vastavuoroisuus, kommunikaatio, vanhustyö
© Tritonia 2014-2019