Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Savolainen, Ville

ENERGIAHALLINNNAN VAATIMUKSET –HKSCAN OY

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Antola / Jarmo Alander
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Automaatiotekniikka
Koulutusohjelma:
Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Broilerin teurastamolla kulutetaan energiaa monissa eri käyttöhyödykkeiden muodoissa, kuten esimerkiksi sähköä lämpimän veden tuottamiseen, hiilidioksidia pakkaus- ja tainnutuskaasuihin sekä paineilmaa laitteiden toimintaan. Käyttöhyödykkeillä tarkoitetaan: sähköä, öljyä, höyryä, paineilmaa ja vastaavia hyödykkeitä, jotka ovat varsinaisen tuotantoprosessin ulkopuolisia apuvälineitä.

Energianhallinta ja energian säästöpotentiaalit ovat monessa organisaatioissa tiedostettu pitkään. Monissa tapauksista energiankulutusta seurataan tietyllä tarkkuudella esimerkiksi taulukko-ohjelmaa käyttäen käyttöhyödykelaskutuksen perusteella tai automaattisesti erillisten mittaus- ja valvontajärjestelmien avulla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää keinoja energiankulutuksen systemaattiseen vähentämiseen käyttäen hyväksi kulutuksen analysointikeinoja sekä tapoja, jotka perustuvat ISO 50001 -standardiin.

Opinnäytetyön alkukappaleissa esittelen HKScan konsernin toimintaa ja sen tunnusluku-ja sekä energian kulutuksen ja hinnan skenaarioita. Muissa kappaleissa esitellään energianhallinnan nykyistä tilaa HKScanin Euran tehtaalla ja tulevaa tilaa uudessa nykyaikai-sessa Rauman tehtaassa. Lopulta esitetään raportti, jonka on tarkoitus helpottaa energiahallintajärjestelmän vaatimusten määrittelyä.

Kaikki tämän työn taustateoria on saatu energiahallintaa käsittelevistä kirjoista sekä internet-sivustoilta. Olen myös haastatellut yrityksen henkilökuntaa selvittääkseni nykyisiä käytäntöjä ja toiveita uuden järjestelmän suhteen. Työn päätelmät liittyvät energiankäytön raportoinnin, analysoinnin ja sitä kautta muodostuvan energiansäästöpotentiaalin havaitsemisen tärkeyteen organisaatioissa.
Avainsanat:
Käyttöhyödyke, energiainformaatiojärjestelmä, ISO 50001
© Tritonia 2014-2019