Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Katz, Belinda

Yrityksen kasvuvaiheen menestystekijät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
91
Tutkimus keskittyy kasvuvaiheeseen siirtyneen yrityksen menestystekijöiden ja niiden johtamisen tarkasteluun aikaisempien empiiristen tutkimusten perusteella laaditun tutkimusmallin ja kysymystaulukon avulla. Tutkimusongelmana oli, voidaanko identifioida ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen kasvuvaiheen menestykseen, ja mitä toimenpiteitä yrityksen tulisi hyödyntää näiden menestystekijöidensä johtamisessa. Tutkimuksessa myös tarkasteltiin laaditun tutkimusmallin soveltuvuutta menestystekijöiden analysoimiseen.

Tutkimusaineisto kerättiin kvalitatiivisella tapaustutkimuksella, jossa menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastatteluihin osallistuivat tutkimusyrityksen johdon avainhenkilöt. Tutkimusmenetelmänä käytettiin myös yrityksen operatiivisen toiminnan havainnointia.

Tutkimustuloksena voidaan todeta, että teoriakirjallisuuden perusteella esitetyt hypoteesit yrityksen kasvuvaiheen menestystekijöistä näyttivät vahvistuvan empiirisessä tutkimuksessa. Onnistunut strategia, johdon kyvykkyys, toimintojen tehokas organisointi, talouden kunto, strateginen markkinointi ja henkilöstöjohtaminen näyttivät olevan tärkeitä vaikuttajia onnistuneessa kasvuprosessissa. Niiden merkitys tosin vaihteli tutkimusyrityksessä kasvuetapin mukaan. Kasvuvaiheen saavuttaneen, mutta kasvuprosessinsa alussa olevan yrityksen todettiin menestyvän muutaman menestystekijänsä tuella, joita olivat strategia, johto sekä vahva talous. Seuraaviin kasvuetappeihin siirryttäessä myös muiden esitettyjen menestystekijöiden merkitys korostui. Tutkimusmalli soveltui hyvin menestystekijöiden analysoimiseen sen antaman laajan kokonaiskuvan vuoksi.

Menestystekijöiden johtamisessa havaittiin keskeisiä haasteita, joiden merkitys oli selvästi nähtävissä nopeasti kasvavassa yrityksessä. Kasvuyrityksen siirtyminen operatiivisten kysymyksien tarkastelusta liikkeenjohdollisen tason kautta strategisten kysymysten pohdintaan huomattiin keskeiseksi kehitysalueeksi kaikkien menestystekijöiden kohdalla.
Avainsanat:
kasvuyritys, kasvuvaihe, menestystekijät
© Tritonia 2014-2019