Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Hamarila, Mari

Supportiivisen viestinnän toteutuminen verkon keskustelufoorumilla. Tarkastelussa syöpäsairaiden omaisille ja läheisille suunnatun keskustelualueen vertaistukikeskustelut

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää supportiivisen viestinnän toteutumista verkon keskustelufoorumilla. Tutkimuksen kohteena olivat Syöpäjärjestöjen ylläpitämän, syöpäsairaiden omaisille ja läheisille suunnatun, keskustelualueen vertaistukikeskustelut. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten ketjunavaaja ilmaisee tuen tarpeensa, miten muut keskustelijat osoittavat tukeaan ketjunavaajan esiintuomaan huoleen tai ongelmaan ja miten ketjunavaaja ottaa tarjotun tuen vastaan. Aineisto muodostui 51 viestiketjusta ja 318 keskusteluviestistä, joita tutkittiin tietokonevälitteisen diskurssianalyysin avulla. Tietokonevälitteisen diskurssianalyysin tukena käytettiin määrällistä tarkastelua.

Ketjunavaajat ilmaisivat avausviesteissään sekä tiedollisen että emotionaalisen tuen tarpeensa joko vihjailuja, kysymyksiä tai pyyntöjä esittämällä. Tuen tarjoaminen näkyi vastaajien viesteissä tyypillisimmin emotionaalisena ja tiedollisena tukena, mutta joskus myös solidaarisuuden, arvostuksen tai verkostollisen tuen osoittamisena. Ketjunavaajat reagoivat tarjottuun tukeen kiittäen, hyväksyen tai torjuen. Yksi keskusteluviesti saattoi sisältää useampia tuen tarpeeseen, tuen tarjoamiseen ja tuen vastaanottamiseen liittyviä ilmauksia. Sekä ketjunavaajat että vastaajat muotoilivat viestinsä erilaisiin kielellisiin keinoihin tukeutuen. Keskustelufoorumilla toteutunut supportiivinen viestintä rakentui pääasiassa ketjunavaajan esiintuoman huolen tai ongelman ympärille. Tuettavan ja tukijan roolit vaihtelivat kuitenkin keskustelun edetessä, sillä ajoittain tuettavasta tuli tukija ja tukijasta tuettava.

Supportiiviset viestit erosivat toisistaan myös rakenteeltaan. Viesteissä esiintyvät merkitykseltään itsenäiset rakenteelliset osat ja niiden lukumäärät vaihtelivat sen mukaan, miten ketjunavaajat ilmaisivat tuen tarpeensa, miten muut keskustelijat vastasivat ketjunavaajan esittämään huoleen tai ongelmaan ja miten ketjunavaajat ottivat tarjotun tuen vastaan. Vastaajien lähettämät viestit olivat rakenteeltaan ketjunavaajan lähettämiä viestejä monipuolisempia.
Avainsanat:
supportiivinen viestintä, keskustelufoorumi, verkkokeskustelu, vertaistuki, sosiaalinen tuki, syöpä
© Tritonia 2014-2019