Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Närvänen, Hertta

Suomalaisena ekspatriaattina Kiinassa - Viestiminen vieraassa kulttuurissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tässä tutkimuksessa selvitettiin online-kyselylomakkeen avulla Kiinassa asuvien suomalaisten ekspatriaattien kokemuksia ja näkemyksiä. Tavoitteena oli selvittää, mitkä kiinalaiselle kulttuurille ominaiset elementit ovat ekspatriaattien näkemysten mukaan näkyvimpiä ja kuinka ne tulevat esille kiinalaisessa työympäristössä. Aineistona tutkimuksessa on kyselylomakkeella kerätyt ekspatriaattien vastaukset. Kyselyyni vastasi 12 suomalaista ekspatriaattia. Vastauksia kerättiin niin monivalinta- kuin avoimilla kysymyksillä.

Kiinalaisen kulttuurin näkyvimmiksi elementeiksi nousivat korkea hierarkia, kasvojen merkitys, epäsuora komminikointi sekä säännöt ja valvonta. Ne näkyivät ekspatriaattien mukaan epätasa-arvoisena esimies-alais –suhteena, jossa valta jakaantuu vain harvoille ja keskinäinen kommunikointi on niukkaa ja epäsuoraa. Ekspatriaatit myös kokivat, että suoraan sanominen ei ole mahdollista eikä aina suotavaakaan eikä häpeää kestetä samoin kuin Suomessa. Maineen ja statuksen merkitys on hyvin tärkeä, ja ekspatriaatit kokivat esimiehen auktoriteetin olevan kyseenalaistamaton. Tutkimuksen tulosten mukaan, suomalaiset kokivat kiinalaisen kulttuurin poikkeavan paikoin suurestikin suomalaisesta ja kokivat jopa turhautumista kulttuurienvälisissä kohtaamisissa työpaikoilla. Sukupuolella ja iällä ei ollut merkitystä vastaajien keskuudessa. Vastaajat olivat pääosin yksimielisiä eikä eriävissä mielipiteissä ollut havaittavissa sukupuoleen tai ikään liittyvää hajontaa.

Tutkimukseni tulosten pohjalta on nähtävissä, että suomalainen ja kiinalainen kulttuuri eroavat toisistansa tavoiltaan ja toiminnoiltaan. Ekspatriaati näkivät ja kokivat kulttuurienväliset erot työelämässä. Tästä voi tulkita, että kulttuurien välillä on eroavaisuuksia ja ne heijastuvat myös kiinalaisen työelämän tavoissa ja toiminnoissa, mikä saattaa aiheuttaa haasteita suomalaisille ekspatriaateille.
Avainsanat:
ekspatriaatti, kulttuurienvälinen viestintä, työkulttuuri, Kiina
© Tritonia 2014-2019