Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Alasalmi, Maija

Muutoksen vauhdittaminen oppimisen avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mikko Luoma
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Tutkimusongelmana on ymmärtää ja tulkita muutosprosesseja kuntien teknisen toimen kontekstissa. Tavoitteena on 1) muutoksen johtamiseen liittyvän keskeisen teorian ymmärtäminen ja ideaalimallin rakentaminen teorian perusteella, 2) tutkittavien muutosten tulkitseminen ideaalimallin avulla ja 3) suositusten antaminen, joilla voidaan nopeuttaa muutoksen läpivientiä.

Tutkimuksessa tarkastellaan muutosta, johtamista ja oppimista osana osaamisen johtamista. Tutkimuksen teoriaosassa muutokseen perehdytään useasta eri näkökulmasta, kuten yksilön ja organisaation kannalta. Henkilöstöjohtamisen roolia käsitellään kilpailukykyisen organisaation rakentamisessa. Teoreettinen viitekehys rakentuu Kotterin kahdeksanvaiheisesta muutosteoriasta ja Viitalan osaamisen johtamisesta, joista muodostetaan ideaalimalli, jota käytetään apuna tutkimusaineiston analysoinnissa.

Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina. Aineisto koostuu kymmenestä haastattelusta, kattaen ylimmän ja keskijohdon esimiehiä sekä henkilöstön edustajia. Aineiston analyysissä käytettiin aineistolähtöistä analyysitapaa.

Tutkimus osoitti, että muutoksia voidaan vauhdittaa oppimisen avulla. Osaamisella ja muutoksen vauhdittamisella on selkeä syy-yhteys, strategioiden uudistuessa pätevyyksienkin tulee kehittyä. Osaamisen kehittämisellä ja vakiintuneilla osaamisen johtamiskäytännöillä voidaan nopeuttaa muutoksen läpivientiä. Muutosten toteutusta estää heikko muutosjohtajuus. Kriittisimmäksi muutoksia tukevaksi tai estäväksi ryhmäksi nousi ylin johto, sen johtamisosaaminen. Henkilöstöjohdon rooli oli tutkituissa kunnissa perinteinen hallinnon tukipalvelija, kun sen tulisi olla muutoksen toteutuksen kannalta tarkasteltuna ylimmän johdon strateginen kumppani ja sen tulisi toimia muutosjohtajana ylimmän johdon ja linjajohdon tukena. Muutoksen perustana tulisi olla kaupunkistrategia ja muutokseen tulee lähteä vasta silloin, kun muutosprosessin toteutus on varmistettu riittävällä osaamisella ja resursseilla.
Avainsanat:
muutos, johtaminen, osaaminen, oppiminen
© Tritonia 2014-2019