Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Wiik, Venla

Sisäisen tarkastuksen konsultointipalvelujen vaikutus tilintarkastajan arviointeihin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tutkielman tarkoituksena on tutkia, vaikuttavatko tilintarkastajien arviointeihin ulkoistetun sisäisen tarkastuksen tarjoamat muut konsultointipalvelut, esimerkiksi verosuunnittelu. Corporate Governancen merkityksen korostuessa myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen roolit tulevat yhä tärkeämmiksi. Tilintarkastajat voivat hyötyä omassa tarkastustyössään sisäisen tarkastuksen työstä, ja täten he arvioivat sisäisen tarkastuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä. Samalla yritysten alkaessa ulkoistaa monia toimintojaan myös sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen on yleistynyt. Lisäksi ulkoistettu sisäinen tarkastus voi tarjota muitakin konsultointipalveluja, kuten verosuunnittelua, tarkastettavalle asiakkaalleen.

Aikaisemmat ulkomaiset tutkimukset ovat havainneet ulkoistetun sisäisen tarkastuksen tarjoamien konsultointipalvelujen vaikuttavan negatiivisesti tilintarkastajien arvioihin, suunniteltujen tilintarkastustuntien määrään sekä luottamukseen sisäistä tarkastusta kohtaan. Tutkielman kiinnostuksen kohteena onkin, ovatko tulokset yhdenmukaiset suomalaisista tilintarkastajista koostuvalla aineistolla tehtävällä tutkimuksella. Tarkoituksena on vertailla tutkimustuloksia pääosin amerikkalaisen ja suomalaisen valvontaympäristön välillä. Tutkimusaihe on uusi ja nykypäivän korostuneen Corporate Governancen näkökulmasta myös hyvin merkittävä.

Tutkielman empiirinen osuus pohjautuu KHT-tilintarkastajille suoritettuun kyselytutkimukseen. Kyselyt lähetettiin kaikille Big 4 -yhtiöiden KHT-tilintarkastajille, ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 19,6 prosenttia. Vastauksia tutkittiin Studentin t-testillä, Mann-Whitneyn U-testillä sekä Kolmogorovin-Smirnovin kahden otoksen testillä. Tutkimustulosten mukaan tilintarkastajat arvioivat ulkoistetun sisäisen tarkastuksen laadun paremmaksi ja he luottavat ulkoistettuun sisäiseen tarkastukseen enemmän, kun ulkoistettu sisäinen tarkastus ei tarjoa konsultointipalveluja asiakkaalleen. Kuitenkaan vastoin aikaisempia tutkimustuloksia konsultointipalveluilla ei todettu olevan vaikutusta suunniteltujen tilintarkastustuntien määrään.
Avainsanat:
Sisäinen tarkastus, tilintarkastus, sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen, konsultointipalvelut
© Tritonia 2014-2019