Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Sjöberg, Sannina

”Det känns självklart att föra tvåspråkigheten vidare till barnen.” En fallstudie av fem tvåspråkiga föräldrars familjespråkval

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsi äidinkielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Sivumäärä:
74
Tvåspråkiga individer har möjligheten att föra tvåspråkigheten vidare till sina barn genom att tala ett annat språk med barnet än vad den andra föräldern talar. Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka val tvåspråkiga föräldrar gör när de ska bestämma vilket språk de ska tala med sitt barn och vilka faktorer som påverkar dessa val samt hur nöjda föräldrarna är med resultaten av sina val.

Min undersökning är en fallstudie och materialet analyseras i huvudsak kvalitativt. Materialet består av bandade intervjuer med fem tvåspråkiga föräldrar med språkparet finska-svenska. Metoden som används för att analysera intervjusvaren är nexusanalys. I nexusanalys är en social handling det centrala, i det här fallet utövandet av familjespråkpolicy i en familj.

Resultatet av undersökningen visar att tre av informanterna för tvåspråkigheten vidare till sina barn och talar ett annat språk med barnen än vad partnern gör. Två av informanterna har börjat fostra sina barn tvåspråkigt men efter ett tag gått över till att tala ett språk i familjen. De vanligaste orsakerna till att alla informanterna från början valde tvåspråkighet för sina barn är att de upplever att barnen får ett lättare och bättre liv, de får fler möjligheter gällande utbildning, jobb och plats att bo på, de får ta del av ett större kulturellt utbud och de har lättare för att lära sig fler språk. Ändå har två av informanterna senare valt att övergå till enspråkighet i familjen trots att de inte ser några fördelar med enspråkigheten.

Av undersökningen framkommer att de informanter som hållit fast vid tvåspråkighet för sina barn är nöjdare med resultatet av sitt val än de som övergått till enspråkighet. De informanter som valde bort tvåspråkigheten önskar att de skulle ha hållit fast vid den men upplever samtidigt att det inte fungerade. Det framkommer också att informanterna som hållit fast vid tvåspråkighet inte ändå är helt nöjda med resultatet av sitt val och att de upplevt utmaningar på vägen. Tvåspråkighet för familjen anser de ändå vara självklart och de skulle ha gjort samma val igen.
Avainsanat:
tvåspråkighet, familjespråkpolicy, språkval
© Tritonia 2014-2019