Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Kevari, Riitta

Palkitseminen Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Pro Gradu -tutkielman tehtävänä oli tutkia miten yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kuntaorganisaatiossa työntekijät kokevat nykyisen palkitsemisjärjestelmän ja sen toimivuuden. Tavoitteena oli myös selvittää, onko eri henkilöstöryhmien välillä näkemyksellisiä eroja palkitsemisen suhteen.

Tutkimuksen taustoitus pohjautuu palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksen teoreettiseen osuuteen kuuluu myös palkitseminen johtamisen välineenä, jota tarkastellaan erityisesti strategisenpalkitsemisen ja johtamisen näkökulmista.

Kvantitatiivinen tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Tutkimukseen sisältyy myös kvalitatiivinen osa, joka sisältää avoimia kysymyksiä. Tutkimusaineistona käytettiin vertailuun myös kohdeorganisaation sisäisiä asiakirjoja, kuten palkitsemista koskevia julkisia asiakirjoja sekä koko organisaation kattavan, aiemmin keväällä tehtyä työyhteisö kyselyn tuloksia, josta tarkasteltiin erityisesti palkitsemiseen liittyvää osiota.

Tulosten perusteella henkilöstö on tyytymätön tämän hetkiseen palkitsemisjärjestelmään ja kokee sen myös epäoikeudenmukaisena. Esimiehistä 66,5 % ja alaisista 52 % olivat sitä mieltä, että käytössä oleva palkitsemisjärjestelmä on epäoikeudenmukainen. Palkitsemistietämys työnantajaorganisaatiossa oli myös heikkoa. Alaiset ja esimiehet eivät olleet tietoisia palkitsemisperusteista, jolloin palkitsemisen käyttö johtamisen välineenä on heikkoa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koska kohdeorganisaatiossa on jo olemassa palkka- ja palkitsemisstrategia, tulee tiedottamista ja koulutusta lisätä, jotta sitä voidaan hyödyntää. Palkitsemismenetelmiä tulisi kehittää niin, että se on suunnitelmallista, oikeudenmukaista ja avointa, jolloin henkilöstö tietää selkeästi mistä heitä palkitaan ja mitä heidän tulisi tehdä tullakseen palkituksi.
Avainsanat:
Palkkausjärjestelmä, palkitseminen, johtaminen, tutkimus
© Tritonia 2014-2019