Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lampela, Anna

YRITYKSEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN JA VEROTETTAVAN TULON VÄLISTEN EROJEN TUOMA LISÄHYÖTY KONKURSSIN ENNUSTAMISEEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Konkurssin välttämiseksi on tärkeää tunnistaa kasvanut konkurssiuhka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tähänastisista konkurssitutkimuksista yksikään ei esittele verotietojen hyödyntämistä konkurssin ennustamisessa, vaikka kirjanpidollisen tuloksen ja verotettavan tulon eroja käsittelevät tutkimukset osoittavatkin, että yhteys konkurssin ja verotietojen välillä on mahdollisesti olemassa. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään tuoko verotietojen tarjoama informaatio merkittävää lisähyötyä konkurssin ennustamiseen. Tutkimus keskittyy suomalaisiin listaamattomiin osakeyhtiöihin.

Lähdekirjallisuutena käytetään konkurssin ennustamista, verosuunnittelua sekä kirjanpidollisen tuloksen ja verotettavan tulon välisiä eroja käsitteleviä suomalaisia ja ulkomaalaisia alan akateemisia julkaisuja ja oppikirjoja. Orbis tietokannasta poimitusta ja osittain verottajalta saadussa empiirisessä aineistossa on 145 yrityksen tilinpäätös- ja verotiedot. Tutkittavat muuttujat ovat Ohlsonin (1980) kehittämä O-score ja verotietoihin perustuva verosuunnitteluindikaattori. Teoriaan perustuvia hypoteeseja muodostetaan kaksi. Ensimmäinen hypoteesi olettaa, että yritykset, joiden kirjanpidollisen tuloksen ja verotettavan tulon välisten erojen muutos eroaa paljon toimialan mediaanista, ajautuu todennäköisemmin konkurssiin, kuin yritys, jonka erojen muutos on lähellä toimialan mediaania. Toinen hypoteesi olettaa, että verotietojen tarjoama informaatio tarjoaa lisähyötyä konkurssin ennustamiseen. Tutkimusmenetelminä käytetään logistista regressioanalyysia ja ROC-analyysia.

Tutkimustulosten mukaan yritykset, joiden kirjanpidollisen tuloksen ja verotettavan tulon välisten erojen muutos eroaa paljon toimialan mediaanista, ajautuu todennäköisemmin konkurssiin, kuin yritys, jonka eron muutos on lähellä toimialan mediaania. Verotietojen tarjoama informaatio ei kuitenkaan tarjoa tutkimustulosten mukaan lisähyötyä konkurssin ennustamiseen.
Avainsanat:
Konkurssi, kirjanpidollinen tulos, verotettava tulo
© Tritonia 2014-2019