Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rinne, Timo

Tuloksenohjaus suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja listaamattomissa yrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Tuloksenohjaus on yritysjohdon keino muokata harkinnanvaraisesti yrityksen taloudellisesta tilanteesta annettavaa kuvaa sidosryhmille. Tämä tutkielma käsittelee, kuinka pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yritysten johdolla on kannustimia ja mahdollisuuksia muokata yrityksen näyttämää tulosta. Tutkimusongelmana on vertailla tuloksenohjausta pörssiyhtiöissä ja listaamattomissa yrityksissä. Lisäksi tutkitaan velkaisuuden vaikutusta tuloksenohjaukseen.

Teoriaosassa perehdytään tuloksenohjaukseen ja käydään läpi yritysjohdon kannustimia muokkailla tulosta. Velkaisuuden vaikutusta tutkitaan myös yhtenä merkittävänä tekijänä tuloksenohjauksen taustalla. Lisäksi tutustutaan aiheeseen liittyviin aikaisempiin tutkimuksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nousseita tapoja määritellä tuloksenohjaus on myös esitelty teoriaosassa.

Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan regressioanalyysin avulla tuloksenohjauksen määrää ja velkaisuuden vaikutusta aineistoon. Regressioanalyyseissa aineistoa tutkitaan jaksotuksien ja todellisten tapahtumien vaikutusta tuloksenohjaukseen. Aineiston analysointi toteutettiin SAS Enterprise Guide 6.1 ohjelmistolla.

Tulokset osoittavat ettei pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yritysten välillä ole havaittavissa merkittävää eroa tuloksenohjauksen osalta. Velkaisuuden voidaan kuitenkin todeta vaikuttavan tuloksenohjaukseen eli velkaisemmat yritykset todennäköisemmin ohjailevat tulostaan. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin Sundgrenin (2007) tutkimuksessa.
Avainsanat:
Tuloksenohjaus, taloudellinen raportointi, harkinnanvaraiset jaksotukset
© Tritonia 2014-2019