Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Möttönen, Nora Anna Adina

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen osatekijät sekä ydin- ja liiketoimintaprosessien määrittelyt osana yrityksen toiminnan kehittämistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Tämä tutkielma on tehty Oy Escarmat Ltd:lle toimeksiantona. Työn tarkoituksena on selvittää yrityksen prosessien tila sekä muodostaa ydinprosessikuvaukset yrityksen toimialaan ja tavoitteisiin peilaten. Työn tarkoituksena oli myös havainnoida liiketoimintaprosessit sekä määrittää ja uudelleenmuodostaa näistä muutama. Työn tärkeänä osana oli myös yrityksen yleisten ongelmakohtien paikannus sekä näihin ratkaisumallien esittäminen, joiden avulla esteet toiminnan kehittämiselle voidaan poistaa.

Työn teoriaosuudessa on käsitelty prosessien mallintamista, ydinprosesseja, liiketoimintaprosesseja sekä niiden mittaamista ja kehittämistä. Toinen teoriaosuus koostuu kokonaisvaltaisen laatujohtamisen osatekijöistä sekä Demingin 14 kohdan ohjelman esittelystä. Työn teoriaosuus tarjoaa työkaluja prosessien suhteen sekä kehittämisnäkökohtia kokonaisvaltaisen laatujohtamisen osalta. Tärkeä osa aineistoa muodostui koko yrityksen kattaneista puolistruktuurisista haastatteluista, joiden avulla prosessin nykytilaa sekä ongelmakohtia pystyttiin havainnoimaan.

Jotta yritys pystyy vastaamaan kasvaneisiin asiakasvaatimuksiin lisääntyneen hintapaineen alaisuudessa, tulee sen pyrkiä parantamaan toimintaansa kaikissa prosesseissaan. Prosessien optimoinnilla ja mittariston avulla tehtävällä jatkuvalla parantamisella toimintaa voidaan kehittää haluttuun suuntaan saaden samalla aikaan kustannussäästöjä.
Taustalla vaikuttavan jatkuvan parantamisen sekä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen metodien avulla työntekijöitä saadaan osallistettua kehitystyöhön, parannettua laatua ja toimintatapoja sekä luotua organisaatiokulttuuri, joka kannustaa ja motivoi työntekijöitä kehittämään työtään ja osaamistaan. Tehostuneen valmistuksen ja sujuvien prosessien avulla asiakkaan kokemaa arvoa saadaan kasvatettua ja liikevoittoa suurennettua. Parannustoimien johdosta saavutettujen säästöjen avulla yritys voi kohdistaa nämä summat investointeihin, jotka työntekijälähtöisesti toteutettuina tuovat sekä lisäarvoa että kehittymismahdollisuuksia tulevaisuudelle.
Avainsanat:
Prosessien määrittäminen, kokonaisvaltainen laatujohtaminen, jatkuva parantaminen
© Tritonia 2014-2019