Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rintamäki, Tapani

Onnistunut strategiaprosessi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Tutkielman tarkoituksena oli tutkia yrityksen strategiaprosessia ja sen merkitystä. Samalla tutkielman tehtävänä oli valottaa yrityksen mittaamisen ja mittareiden osa-alueita ja niiden linkittymistä strategisiin linjauksiin sekä antaa vastauksia strategian toteuttamisen haasteisiin. Tutkimusongelmana oli, millaisista osa-alueista yrityksen strategiaprosessi muodostuu sekä alaongelmana miten strategisia tavoitteita määritellään ja mitataan. Tutkimuksessa haluttiin myös saada haastateltavien henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä strategian toimivuudesta.

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena puolistrukturoituna kolmen toimitusjohtajan teemahaastatteluna, jossa haastateltavat olivat organisaatioista, jotka edustivat eri toimialoja, mutta olivat liikevaihdoltaan ja rakenteeltaan samansuuntaisia. Haastattelu perustui teema-alueittain pääkysymyksiin, joita täydennettiin tarkennetuilla ja jatkokysymyksillä. Saatuja tuloksia peilattiin käsiteltyyn teoriaan ja aikeisempiin tutkimuksiin.

Tutkimuksen tuloksena kävi ilmi, että strategiaprosessin jaottelu yksityiskohtaisiin osa-alueisiin on hankalaa. Strategiaprosessina ymmärrettiin vain laadintaprosessi ja se erotettiin selvästi yhdeksi strategian toteuttamisen kannalta tärkeäksi elementiksi, jossa analysointi ja strategiset linjaukset nousivat erillisiksi laadintavaiheen tarkemmiksi osa-alueiksi. Laadintaprosessiin yritykset käyttivät aikaa keskimäärin kolme kuukautta ja laadinnassa käytettiin monimuotoisesti, vaikkakin hajanaisesti, moninaisia apuvälineitä ja metodeja. Strategian toteutusvaihe nähtiin kokonaisuutena laadintaprosessin jatkeena.

Strategian toteuttaminen perustuu hyvään suunniteluun sekä visio- ja arvolähtöisten strategisten päämäärien asettamiseen. Tutkimuksen tuloksena oli, että haastateltavat pitivät strategian toteutusta haasteellisena erityisesti tavoitteiden strategialähtöisen määrittämisen, organisaation roolituksen ja osaamisen sekä raportoinnin hajanaisuuden osalta. Parannettavaa esiintyy myös viestinnän määrän ja laadun osalta sekä strategisten liittymäkohtien linkittymiseen henkilöstön palkitsemisessa ja tulosten mittauksessa.
Avainsanat:
strategia, strategiaprosessi, tuloskortti, mittari
© Tritonia 2014-2019