Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Yrjänä, Martti

Alihankintahintamallin valinta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan alihankintasopimuksen hintamallin ja alihankintaa hankkivan startup-yrityksen taloudellisen aseman välisiä suhteita mallintaa siten, että voitaisiin arvioida ja ennakoida sen kustannusten ennakoimatonta nousua ja niiden merkittävyyttä yrityksen talouteen. Tavoitteena on helpottaa ja nopeutta alihankintakustannusten nousun riskien arviointia, parantaa kustannusten ennustettavuutta, välttää ja ennakoida rahoitusongelmia ja mahdollista kassakriisiä, erityisesti sellaisissa startup-yrityksissä, joilla tuotteen tai palvelun markkinoille tuloaika, tulovirtaa tuottamaan, on vähintään puoli vuotta.
Tutkimus toteutettiin konstruktiivisena tutkimuksena, jossa soveltuvin osin hyödynnettiin tasapainotetun mittariston kehittämisen periaatteita. Mittaristoa ja työkalua kehitettiin ja testattiin kahdeksalta Oulun alueella viime vuosina perustetuilta ICT startup-yrityksiltä haastattelujen yhteydessä kerättyjen tutkimusaineistojen avulla.
Konstruktiona luotiin mittaristo parametreineen, kehitettiin laskentamalli ja rakennettiin työkalu, missä arvioidaan sopimuksen hintamallin, sopimuskohteen ja alihankkijan riskisyyden avulla sopimuksen kustannusriskin merkittävyyttä startup-yrityksen taloudelle. Tuloksena saatiin helppokäyttöinen työkalu, joka tuottaa nopeasti visuaalisen tilannekuvan (kehitetyn PRE-kolmion ja PRE-luvun) ja sitä voidaan käyttää sopimusten vertailuun ennen sopimusten tekoa ja tilannearvion päivittämiseen sopimuskauden aikana. Tämä helpottaa ICT startup-yritysten alihankintojen sopimusmallin valintaa riskienhallintaa, tehostaa ajankäyttöä, lisää sopimusosapuolten luottamusta, lisää myös läpinäkyvyyttä rahoittajien suuntaa ja ehkäisee omalta osaltaan maksu- ja rahoitusvaikeuksiin ajautumista.
Luodun mallin tarkkuutta voidaan jatkokehityksen avulla parantaa ja käyttöä laajentaa muidenkin alojen startup-yritysten sekä pidemmälle edenneiden yritysten käytettäväksi.
Avainsanat:
Hintamalli, alihankinta, startup, kustannusten ennakointi
© Tritonia 2014-2019