Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Honkamaa, Heidi

Viestinnän haasteet järjestössä - Kadettikunnan sisäisen viestinnän ongelmat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen ja Riikka Nissi
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Viestintä on merkittävä osa jokapäiväistä elämäämme. Sen käyttötavat, kanavat ja tarve vaihtelevat yksilön ja yhteisön mukaan ja onnistuneeseen viestintää tarvitaan tilanteen mukainen suunnitelma. Pysyäkseen toimintakykyisenä, jokainen yhteisö tarvitsee jonkin tavan kommunikoida ja viestiä keskenään. Hyvällä viestinnällä ja oikeilla kanavilla voidaan nostattaa yhteishenkeä ja sitouttaa jäseniä. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää millaisia haasteita järjestöviestinnässä voidaan kohdata ja mistä nämä haasteet kumpuavat. Esimerkkijärjestönä toimii Kadettikunta ry. Järjestöt ovat yhteisö- tai organisaatiomuoto, joiden toiminta on hyvin jäsenlähtöistä ja siksi viestinnässäkin korostuvat jäsenten tarpeet ja toiveet.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin Grounded Theorya ja analyysi pohjasi vahvasti yhteisöviestinnän aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan. Grounded Theory on käytännössä lähellä tekstianalyysia, jossa koodauksen avulla muodostetaan erilaisia kategorioita aineistosta. Grounded Theoryn tavoitteena on aineiston pohjalta muodostaa teoria tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa tarkoitus on analyysin päätteeksi saada käsitys siitä, mitkä asiat järjestössä aiheuttavat haasteita sen viestinnälle.
Tutkimusjärjestö, Kadettikunta on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde aatteellisen pohjansa, suuren jäsenkuntansa ja pitkän historiansa vuoksi. Jäsenet ovat hyvin vahvasti tunnepohjalta mukana toiminnassa ja heillä on tarkka mielikuva siitä, mitä järjestön toiminnan tulisi olla. Tutkimus osoitti, että Kadettikunnan viestinnän ongelmat liittyivät viestinnän lähettämisessä käytettäviin kanaviin sekä viestinnän tehtäviin. Kanavien häiriöt olivat niiden käytettävyys, viestin kohdistaminen oikeiden kanavien kautta oikealle vastaanottajalle, sekä ulkoiset piirteet, kuten verkkosivujen ilme. Viestinnän tehtävistä häiriöitä löytyi yhteishengen ylläpidossa ja keskustelun mahdollistamisessa, sekä asiasisällöistä kuten tapahtumista tiedottamisessa tai upseerin ammattiin liittyvien teemojen valinnassa.
Avainsanat:
Kolmas sektori, järjestöt, järjestöviestintä, Kadettikunta
© Tritonia 2014-2019