Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koukku, Isto

Muutosvastustus julkisissa organisaatioissa: kyselytutkimus Suomen kirjastolaitoksessa koetusta muutosvastarinnasta ja sen johtamisesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Olli-Pekka Viinamäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Maailma muuttuu jatkuvasti. Ilmiöt, kuten glopalisaatio, euroopan unioni säädöksineen ja vuonna 2008 alkanut talouden taantuma, vaikuttavat jatkuvasti ympäristöön, jossa valtiot ja niiden sisällä toimivat julkisen sektorin organisaatiot toimivat. Taloudellisen taantuman aiheuttamat säästöpaineet, glopalisaation tuomat ilmiöt, kuten kansainvälisen kilpailun lisääntyminen, sekä euroopan unionin säännöt ja säädökset pakottavat julkisella sektorilla toimivat organisaatiot muuttumaan, jotta ne pys-tyisivät toteuttamaan tehtävänsä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, muuttuvien sääntöjen ja odotus-ten puitteissa.

Julkiseen sektoriin kohdistuvat muutospaineet johtavat tarpeeseen muuttua. Muutos taas saattaa joh-taa organisaation sisällä ilmenevään muutosvastarintaan. Tässä tutkielmassa pyrin tutkimaan muutos-vastarintaa julkisen sekton organisaatioissa ja erityisesti Suomen kirjastolaitoksssa. Pyrin selvittämään, miten muutosvastarinta ilmenee, miten sitä voidaan hallita ja vähentää, sekä miten se ilmenee nimen-omaan Suomen kirjastolaitoksessa. Suomen kirjastolaitoksessa tapahtuvaa muutosvastarintaa tutkin pääasiassa kirjastojohtajien näkökannalta.

Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi tärkeitä käsitteitä, kuten julkisen sektorin organisaatio, muu-tos, organisaatiokulttuuri, sekä johtaminen. Tämän jälkeen etsitään erilaisista tieteellisistä kirjoista, ar-tikkeleista ja tutkimuksista eri syitä muutosvastarintaan, ja miten sitä voidaan välttää ja vähentää. Tutkielman empiriassa analysoidaan muutosvastarinnan ilmenemistä Suomen kirjastolaitoksessa kyse-lytutkimuksella. Kysely lähetettiin 215 kirjastonjohtajalle. Heistä 112 vastasi kyselyyn eli vastauspro-sentti oli 52..

Tutkimus paljasti, että tärkeimpiä syitä muutosvastarintaan ovat tiedon puute ja siitä johtuvat pelot, sekä ihmisten muutoksen seurauksiin liittyvät negatiiviset odotukset. Parhaita tapoja estää muutosvas-tarintaa oli tutkimuksen mukaan riittävän tiedon jakaminen ja tarvittavan koulutuksen tarjoaminen, sekä muutosmyönteisen organisaatiokulttuurin luominen. Kyselytutkimus taas paljasti, ettei Suomen kirjastolaitoksessa ilmene kovinkaan paljon muutosvastarintaa, mutta se on kuitenkin vaikuttanut joi-denkin muutosten onnistumiseen. Kyselytutkimuksessa selvisi myös, että yleisimmät syyt muutos-vastarintaan liittyivät tiedon puutteeseen.

Yllättävää kyllä kirjastonjohtajat korostivat muutokseen liittyvän informoinnin ja muutosmyönteiseen organisaatiokulttuuriin johtavia toimia, joiden pitäisi nimenomaan ehkäistä kirjastoissa ilmenneitä muu-tosvastustuksen muotoja. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että muutosvastarintaa voitaisiin vähentää lisäämällä muutoksesta informointia ja muutosmyönteistä organisaatiokulttuuria edistäviä toimia. Muuten kirjastoja johdetaan muutosvastarinnan kannalta hyvin.
Avainsanat:
Muutos, Muutoksen johtaminen, Muutosvastarinta
© Tritonia 2014-2019