Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Verronen, Vesa

IAS 36 -standardin raportointivaatimusten noudattaminen taloudellisen kriisin aikana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Euroopan unionin jäsenmaissa julkisesti noteerattujen yritysten on pitänyt vuodesta 2005 lähtien raportoida konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan. Yksi suuri muutos moniin kansallisiin standardeihin oli se, että liikearvolle ei enää tehdä säännönmukaisia poistoja vaan sille tehdään vuosittain arvonalentumistestejä. IAS 36 -standardin mukaiseen arvonalentumistestaukseen liittyy paljon johdon subjektiivisiin näkemyksiin perustuvia oletuksia. Tästä syystä kyseistä standardia on kritisoitu kovasti tutkimuksissa, sillä se mahdollistaa tuloksen manipuloinnin. Yritysten raportoinnissa on myös monissa maissa havaittu suuria puutteita IAS 36 -standardin arvonalentumistestauksesta asettamien raportointivaa-timusten noudattamisessa.

Tässä tutkielmassa tutkitaan taloudellisen kriisin vaikutusta yritysten liikearvon arvonalentumistestauksen raportointivaatimusten noudattamiseen. Tässä tutkielmassa tutkitaan myös eri yrityskohtaisten tekijöiden, kuten koon, kannattavuuden, velkaisuusasteen ja liikearvon suhteelliseen määrän taseessa, vaikutusta liikearvon arvonalentumistestauksen raportointivaatimusten noudattamiseen.

Tutkielman aineistona käytettiin Helsingin pörssiin listautuneita teollisuusyrityksiä, joiden taseissa oli liikearvoa vuosina 2006–2009. Tutkielmassa havaittiin taloudellisen kriisin vaikuttavan positiivisesti raportointivaatimusten noudattamiseen. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa tilinpäätösraportoinnin tärkeys vaikuttaa korostuvan. Yritysten, joiden taseesta liikearvo muodostaa suuren osan, havaittiin myös noudattavan raportointivaatimuksia muita yrityksiä paremmin. Näillä yrityksillä arvonalentumiset vaikuttavat huomattavasti enemmän tulokseen kuin muilla yrityksillä, mikä voi olla yksi syy miksi ne noudattavat raportointivaatimuksia paremmin. Nämä havainnot ovat yhteneviä aikaisemmin aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa.
Avainsanat:
Liikearvo, arvonalentumistestaus, raportointi
© Tritonia 2014-2019