Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leppäaho, Helinä

Moduulirakentaminen - Onnistunut sopimusriskienhallinta menestyksekkään hankkeen avaimena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Kärkkäinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Moduulirakentaminen on tarjonnut vaihtoehdon perinteiselle suoraan tontille rakentamiselle. Moduulirakennuttamishankkeissa tulee huomioida siihen liittyvät erityispiirteet sopimuksia laadittaessa. Tarkastelun kohteena ovat vastuukysymykset tilaajan, urakoit-sijoiden ja tilaelementtitoimittajan välillä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tilaajan näkökulmasta sopimustekniikalla voidaan hallita ja ennakoida mahdollisia riski-tekijöitä mahdollisimman hyvin etukäteen.

Rakennusurakkasopimukset rakentuvat usein yleisten sopimusehtojen pohjalle. Moduu-lirakennuttamishankkeissa on erityisen tärkeää arvioida, onko jossain kohdin tarpeen poiketa yleisistä sopimusehdoista. Tutkielmassa selvitetään erilaisten kuvitteellisten esimerkkitapausten avulla vastuiden ja velvoitteiden määräytymistä erilaisissa häiriöti-lanteissa. Tarkastelussa on myös kaksi tutkielman aihepiiriin liittyvää Korkeimman oi-keuden ennakkopäätöstä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, ovat tilaajan kannalta edullisemmat verrattuna esimerkiksi rakennustuotteiden yleisiin han-kinta- ja toimitusehtoihin, RYHT 2000. Tilaajan näkökulmasta tilaelementtien hankin-tasopimus kannattaa laatia sivu-urakkasopimuksena, joka on alistettu pääurakkaan. YSE 1998 -ehtoihin pohjautuvassa sopimuksessa on kuitenkin suositeltavaa tarkentaa ainakin muutamia kohtia. Viivästysvastuu saattaa aiheuttaa sopimusehtojen tulkinnanvaraisuu-desta johtuen erimielisyyksiä enimmäissakkojen saavuttamisen jälkeen. Lisäksi rekla-maatiosäännösten kirjallista muotomääräystä kannattaisi tehostaa uhalla reklamaation noudattamatta jättämisestä. On kaikkien osapuolien edunmukaista, että sopimus sisältää mahdollisimman vähän epävarmuustekijöitä.
Avainsanat:
moduulirakentaminen, rakennusurakkasopimus, sopimusehdot, viivästysvastuu, virhevastuu
© Tritonia 2014-2019