Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vierinen, Katri

Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen väliseen yhteistyöhön vaikuttavat tekijät Sisäisen tarkastuksen näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Yhteistyö on tärkeää, sillä hyvän yhteistyön uskotaan parantavan organisaation kustannustehokkuutta ja vähentävän sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen päällekkäistä työtä sekä auttavan organisaatiota tuottamaan laadukkaampaa informaatiota sidosryhmilleen.

Teoriaosassa käytiin läpi tutkimuksia, jotka olivat käsitelleet sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyötä. Aikaisempien tutkimusten pohjalta johdettiin viisi hypoteesia, joilla oletettiin olevan positiivinen vaikutus yhteistyöhön. Tutkielmassa tutkittiin sisäisen tarkastajan/johtajan koulutuksen ja työkokemuksen sekä sisäiselle tarkastusyksikölle viimeisen kolmen vuoden aikana suoritetun laadunvarmistuksen vaikutusta sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyöhön. Lisäksi tutkielmassa tutkittiin vaikuttaako sisäisen tarkastusyksikön tapaamismäärät hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kanssa sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyöhön. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksena, joka oli suunnattu Suomen Sisäiset tarkastajat ry:n rekisteristä tunnistetuille sisäisen tarkastusyksikön johtajille. Aineiston lopulliseksi kooksi muodostui 64 vastaajaa ja vastausprosentti oli 30,8 %. Tutkimusmenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä.

Tulosten mukaan yhteistyö sisäisten tarkastajien ja tilintarkastajien välillä oli hyvällä tasolla sisäisten tarkastajien mielestä. Tuloksista selvisi, että ainoastaan sisäisen tarkastajan/johtajan työkokemuksella oli positiivista vaikutusta sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen väliseen yhteistyöhön. Muut valitut muuttujat eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Lisäksi valitut muuttujat eivät selittäneet yhteistyötä kokonaisuudessaan. Tuloksissa on kuitenkin huomioitava aineiston pieni koko, joka saattoi vaikuttaa tuloksiin.
Avainsanat:
sisäinen tarkastus, tilintarkastus, yhteistyö, tarkastusvaliokunta
© Tritonia 2014-2019