Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Wind, Pia

Die Übersetzung von schwedischen Realienbezeichnungen ins Deutsche im Roman Hemsöborna von August Strindberg

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
78
I avhandlingen undersöks hur svenska beteckningar för realia, dvs. ord och uttryck för begrepp som är specifika för en kultur, har översatts till tyska. Vid översättning av dessa gäller det att hitta så bra motsvarigheter som möjligt på målspråket, utan att för den skull ge avkall på förmedlingen av den källspråkliga kulturen.

Som material för undersökningen används romanen Hemsöborna av August Strindberg och dess tyska översättning Die Leute auf Hemsö.

I teoridelen behandlas termen ekvivalens, som i översättningsvetenskapen avser ett förhållande mellan käll- och måltext. Dessutom diskuteras begreppet kultur och dess inverkan på språk. Slutligen definieras begreppet beteckningar för realia och ett antal översättningsmetoder för dessa presenteras.

I analysdelen undersöks i första hand enligt vilka metoder beteckningarna för realia har översatts till tyska, men också översättarens val och hur denna i översättningen lyckas förmedla den svenska kulturen diskuteras. I materialet tillämpas åtta olika översättningsmetoder. Analysen visar att den vanligaste översättningsmetoden är att använda den svenska termen oförändrad i översättningen, vilket delvis kan förklaras av det stora antalet namn i materialet.
Avainsanat:
Realienbezeichnung, Roman, Übersetzen, Kultur
© Tritonia 2014-2019