Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Pajula, Katri

Sitoutumisen ja luottamuksen vaikutus verkostojen kustannuslaskentaan ja avoimet kirjat -laskentaan, Case: Yritys X

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tutkimus käsittelee verkostojen kustannuslaskentaa eli kustannuslaskentaa, joka kattaa koko toimitusketjun. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sitoutumisen ja luottamuksen vaikutus verkostojen kustannuslaskennan ja avoimet kirjat -laskennan käyttöön. Verkostojen kustannuslaskentamenetelmistä tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti avoimet kirjat -laskentaan. Aikaisemman tutkimuksen perusteella suhteisiin liittyvistä tekijöistä sitoutuminen ja luottamus ovat ratkaisevassa asemassa verkostosuhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä, ja täten myös verkostojen kustannuslaskennan ja avoimet kirjat -laskennan käyttöönotossa.

Tutkimuksen teoriaosan lähdeaineistona käytettiin aihealueen aikaisempia julkaisuja, pääasiassa tieteellisiä tutkimuksia. Teorian perusteella luotiin viitekehys ja hypoteesit tutkimuksen empiiriselle osalle, joka toteutettiin laivamoottoreita valmistavan Yritys X:n toimittajille suunnatulla kyselytutkimuksella. Tutkimusaineistoa analysoitiin käyttäen rakenneyhtälömallinnusta.

Tutkimustulokset osoittivat, että asiakkaan sitoutuminen vaikuttaa positiivisesti verkostojen kustannuslaskennan käyttöönottoon ja toimittajan luottamukseen. Avoimet kirjat -laskennan käyttöön asiakkaan sitoutumisella ei kuitenkaan ole vastaavaa vaikutusta. Toimittajan sitoutumisen ja luottamuksen ei havaittu vaikuttavan verkostojen kustannuslaskennan eikä avoimet kirjat -laskennan käyttöön. Avoimet kirjat -laskennan havaittiin vaikuttavan lievästi positiivisesti kustannuslaskennan käyttöön.
Avainsanat:
verkostojen kustannuslaskenta, avoimet kirjat -laskenta, sitoutuminen, luottamus
© Tritonia 2014-2019