Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koskinen, Marjut

Konkurssin varhaiset varoittajat ja niiden vaikutus yritysten taantumisnopeuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Konkurssit, saneeraukset, erilaiset säästötoimenpiteet ja liiketoiminnan supistaminen ovat nykyään yhä yleisempiä ilmiöitä talouselämässä. Esimerkiksi vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi voidaan nähdä usean uuden konkurssiaallon liikkeellelaskijana. Taloudellisten tekijöiden lisäksi voidaan konkurssin taustalla kuitenkin nähdä olevan paljon muitakin vaikuttimia.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan konkurssin varhaisia varoittajia eli konkurssien taustalla olevia syitä sekä näiden yhteyttä yritysten taantumisnopeuteen. Tutkielman teoreettisen osan perustana ovat konkurssin varhaisista varoittajista tehdyt tutkimukset, joita peilataan tutkielman esikuvana toimivaan Ooghen ja De Prijckerin (2007) tutkimukseen, jossa he käyttivät Ooghen & Waeyaertin (2004) luomaa epäonnistumismallia yritysten konkurssien syistä (Conceptual failure model of possible causes of bankruptcy). Epäonnistumismallin mukaan konkurssien syyt ovat jakautuneet viiteen pääryhmään, joita ovat välitön ympäristö, yleinen ympäristö, johto/yrittäjä, yrityspolitiikka ja yrityksen ominaisuudet. Tutkielman empiriaosassa selvitetään, ovatko näihin ryhmiin liittyvät ja aiemmissakin konkurssitutkimuksissa esiin tulleet syyt vaikuttaneet tämän tutkielman yritysten taantumisnopeuteen. Taantumisnopeuden lähtökohdaksi on valittu vuosi 2009, jolloin taantuman pohja on saavutettu ja Suomen bruttokansantuote on ollut selkeästi alimmillaan verrattuna vuosiin 1991-2013.

Hypoteesien testaamiseksi on epäonnistumismallin syyryhmistä valittu tiettyjä syitä, joiden on oletettu vaikuttavan konkurssiyritysten taantumisnopeuteen. Valittujen syiden vaikutusta taantumisnopeuteen on testattu ristiintaulukoinnin, χ²-riippumattomuustestin ja logistisen regressioanalyysin avulla. Hypoteesien testauksen perusteella voidaan todeta, että mitään tutkielman hypoteeseista ei voitu hyväksyä, eikä hypoteeseissa testattujen syiden voida nähdä olevan yhteydessä yritysten taantumisnopeuteen.
Avainsanat:
Konkurssi, konkurssin varhaiset varoittajat, konkurssin syyt, taantumisnopeus
© Tritonia 2014-2019