Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Saarenpää, Katja

”Ihan periaatteellisesti vastustan Applen kaltaisia täysin suljettuja ympäristöjä.” Älypuhelimiin asennoituminen verkkouutisten kommenteissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka verkkouutisten kommentteihin kirjoittavat henkilöt ilmaisevat mielipiteitään älypuhelimista. Tavoite jakautui kahteen tutkimusky¬symykseen: millä keinoilla kirjoittajat antavat arvon älypuhelimille ja mitä yhteistä kes¬kustelijoiden mielipiteillä on. Tutkimuksen kohteena olivat kolmeen tunnettuun älypu¬helinbrändiin liittyvät verkkouutisten kommentit verkkosivuilla käydyistä keskuste¬luista.

Tutkimuksessa käytettiin suhtautumisen teoriasta johdettua menetelmää, jonka avulla tutkittiin kommenttien asenteita. Suhtautumisen teorialle tärkeitä seikkoja ovat asenteet, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Ensimmäistä tutkimuskysymystä selvitettiin luokittelun avulla. Luokat olivat joko positiivisia tai negatiivisia asioita ja ihmisiä ar¬vottavia ja tunteiden ilmaisua sisältäviä kommentteja. Näistä luokista muodostui runko toista tutkimuskysymystä varten, jotta löydettäisiin ne keinot, joilla ihmiset ilmaisevat mielipiteitään.

Tutkimuksessa ilmeni, että suurin osa kommenteista oli asioita arvottavia, joiden keski¬össä olivat esimerkiksi puhelimen ominaisuudet. Toiseksi eniten löytyi ihmisiä arvotta¬via kommentteja, joissa yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä joko kehuttiin tai parjattiin. Vähiten oli tunteita ilmaisevia viestejä, joissa kirjoittajat ilmaisivat tunteensa puhelinta kohtaan subjektiivisesti. Toisessa vaiheessa selvisi, että asioita arvottavissa kommen¬teissa oli vertailua eri puhelinmallien väliltä. Ihmisiä arvottavissa kommenteissa huomio kohdistui yhteen henkilöön, tiettyihin ryhmiin tai massoihin. Tunteita ilmaisevissa kommenteissa esitettiin henkilökohtaisia mielipiteitä.

Tutkimuksessa saatiin selville, että verkkouutisten kommentteihin kirjoittavat henkilöt käyttävät oman mielipiteensä tukena vertailua, eikä omia tunteita näytetä muille luki¬joille, vaan kirjoittaminen painottui erilaisten asioiden arvottamiselle, kuten puhelimen käyttöominaisuuksiin. Eri älypuhelinten ominaisuuksien vertailun avulla kirjoittaja määritteli suhtautumistaan omaa tai muiden älypuhelinta kohtaan. Lopputulokset antoi¬vat kuvan siitä, minkälaisia viestejä verkkouutisten kommentteihin on odotettavissa älypuhelimista.

Avainsanat:
verkkokeskustelu, älypuhelin, brändi, verkkouutiset, suhtautumisen teoria, asennoituminen
© Tritonia 2014-2019